ZARZĄDZENIE Nr 32/12
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok" - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 • Dochody ogółem:
  • plan - 191.285.655,53 zł
  • wykonanie - 193.013.730,50 zł
 • Dochody bieżące:
  • plan - 145.700.449,01 zł
  • wykonanie - 147.923.904,77 zł
 • Dochody majątkowe:
  • plan - 45.585.206,52 zł
  • wykonanie - 45.089.825,73 zł
   w tym zadania zlecone: plan - 9.466.196,31 zł | wykonanie - 9.352.905,22 zł

 

 • Wydatki ogółem:
  • plan - 227.435.117,67 zł
  • wykonanie - 216.969.910,94 zł
 • Wydatki bieżące:
  • plan - 140.043.898,91 zł
  • wykonanie - 132.775.304,35 zł
 • Wydatki majątkowe:
  • plan - 87.391.218,86 zł
  • wykonanie - 84.194.606,59 zł
   w tym zadania zlecone: plan - 9.466.196,31 zł | wykonanie - 9.352.905,22 zł

Deficyt budżetowy: plan - 36.149.462,14 zł | wykonanie - 23.956.180,44 zł

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Sprawozdania, o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki z wykonania budżetu

4.2 MBPobierzPodgląd pliku