Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 32/12
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok" - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 • Dochody ogółem:
  • plan - 191.285.655,53 zł
  • wykonanie - 193.013.730,50 zł
 • Dochody bieżące:
  • plan - 145.700.449,01 zł
  • wykonanie - 147.923.904,77 zł
 • Dochody majątkowe:
  • plan - 45.585.206,52 zł
  • wykonanie - 45.089.825,73 zł
   w tym zadania zlecone: plan - 9.466.196,31 zł | wykonanie - 9.352.905,22 zł

 

 • Wydatki ogółem:
  • plan - 227.435.117,67 zł
  • wykonanie - 216.969.910,94 zł
 • Wydatki bieżące:
  • plan - 140.043.898,91 zł
  • wykonanie - 132.775.304,35 zł
 • Wydatki majątkowe:
  • plan - 87.391.218,86 zł
  • wykonanie - 84.194.606,59 zł
   w tym zadania zlecone: plan - 9.466.196,31 zł | wykonanie - 9.352.905,22 zł

Deficyt budżetowy: plan - 36.149.462,14 zł | wykonanie - 23.956.180,44 zł

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Sprawozdania, o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki z wykonania budżetu

4.2 MBPobierzPodgląd pliku