Udział Miasta Kołobrzeg w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych

Miasto Kołobrzeg jest członkiem niżej wymienionych stowarzyszeń i związków komunalnych:

Stowarzyszenie - "Związek Miast i Gmin Morskich"
z siedzibą w Gdańsku ul. Długi Targ 11/12
www.zmigm.org.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Stowarzyszenia 17 lutego 1992 roku - Uchwała Nr XXXVIII/174/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Związek ma na celu dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego poprzez m.in.:

 1. kreowanie wspólnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej na zasadach ekorozwoju z wykorzystywaniem swojego nadmorskiego położenia
 2. przedstawianie celów i dążeń gmin wobec organów ustawodawczych państwa i administracji morskiej
 3. współudział w realizacji polityki morskiej państwa
 4. dwustronną i wielostronną współpracę informacyjną, planistyczną, gospodarczą i kulturalną
 5. reprezentowanie interesów gmin morskich na forum krajowym i międzynarodowym
 6. współpracę regionalną ze wspólnotami samorządowymi w państwach nadbałtyckich
 7. prowadzenie wspólnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów polskiego wybrzeża
 8. przyczynianie się do rozwoju portów i przystani morskich w sferze usług portowych, obsługi statków i innego transportu, żeglugi morskiej, żeglarstwa, turystyki i rekreacji morskiej, handlu morskiego, rybołówstwa morskiego, przemysłu portowego itp.

Stowarzyszenie - "Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP"
z siedzibą w Krynicy- Zdrój | ul. Czarny Potok 27/24
www.sgurp.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Stowarzyszenia 29 października 1990 roku - Uchwała Nr XIII/48/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Celem Stowarzyszenia m.in. jest:

 1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych
 2. wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych
 3. wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia
 4. dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu
 5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą

Stowarzyszenie - "Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania"
z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 164
www.pomerania.org.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Stowarzyszenia 10 października 2000 roku - Uchwała Nr XXVII/323/00 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 1. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia
 2. inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów
 3. informowanie społeczności lokalnej o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 4. koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie
 5. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia

Związek - "Związek Miast Polskich"
z siedzibą w Poznaniu ul. Robocza 46A
www.zmp.poznan.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Związku 30 marca 1999 roku - Uchwała Nr VII/76/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Zadaniem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Związek reprezentuje interesy miast zrzeszonych i podejmuje się obrony tych interesów poprzez m.in.:

 1. reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym
 2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych
 3. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową
 4. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich

Związek - "Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"
z siedzibą w Karlinie ul. Koszalińska 96A
www.parseta.org.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Związku 13 kwietnia 1992 roku - Uchwała Nr XLI/201/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Do zadań Związku należy ochrona i kształtowanie środowiska Dorzecza Parsęty poprzez:

 1. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej
 2. ukierunkowanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe
 3. reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, we współpracy z innymi podmiotami, zarówno w kraju jak i zagranicą
 4. przedstawianie odpowiednim organom władzy publicznej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku
 5. wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych, wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska
 6. budowę i pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód Dorzecza Parsęty
 7. współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową
 8. rozwój infrastruktury administracyjnej, komunikacyjnej, informatycznej, gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska Dorzecza Parsęty
 9. rozwój energii niekonwencjonalnej oraz odnawialnej
 10. edukacji ekologicznej, w tym prowadzenia kursów i szkoleń
 11. inspirowanie i promowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz agroturystyki

"Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11"
www.s11.com.pl

Miasto Kołobrzeg przystąpiło do Stowarzyszenia 11 lipca 2006 roku - Uchwała Nr LIII/690/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Stowarzyszenie powstało jako forma wspierania wspólnot samorządowych na rzecz budowy trasy ekspresowej S11."


"Stowarzyszenie - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna"
www.zrot.pl

Gmina Miasto Kołobrzeg do stowarzyszenia przystąpiła w styczniu 2005 roku. Podstawowym celem stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie
 2. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym
 3. stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it"
 4. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"
www.morzeiparseta.pl

Gmina Miasto Kołobrzeg przystąpiła do stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" w dniu 25 czerwca 2015 roku - Uchwała nr IX/89/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta".

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy społecznej i gospodarczej sytuacji branży rybackiej oraz społeczności rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa na terenie powiatu kołobrzeskiego, poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.


Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Samorządowe S6"
www.s6.org.pl

Gmina Miasto Kołobrzeg przystąpiła do Stowarzyszenia 26 listopada 2013 roku - Uchwała Nr XL/532/13 Rady Miasta Kołobrzeg.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie jego członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, w tym także po zakończeniu budowy drogi – dla spójności strefy Korytarza Północnego, którego jest osią.

Informacja za rok 2011

55 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2012

55 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2013

56 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2014

56 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2015

59 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2016

59 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2017

58 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2018

59 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2019

66 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2020

72 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja za rok 2021

68 KBPobierzPodgląd pliku