Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZPM spółka z o.o.)

www.zpm.portkolobrzeg.pl | www.bip.zpm.portkolobrzeg.pl

Zarząd Portu Morskiego jest spółką, którego przedmiotem działalności jest: zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową; prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej; pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu; świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej; stanowienie i pobieranie opłat portowych. Zadania do realizacji w Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg 2020:

  • Przebudowa wejścia do portu, która jest niezbędna do poprawy warunków bezpieczeństwa żeglugi w porcie Kołobrzeg. Pozwoli to na zawinięcia jednostek handlowych i pasażerskich o większych parametrach, co powinno zaktywizować gospodarczo port kołobrzeski.
  • Rozbudowa infrastruktury portu jachtowego wraz z budową zaplecza socjalnego, co pozwoli na zwiększenie miejsc postojowych dla jachtów oraz polepszy warunki socjalno-bytowe w porcie jachtowym. Zadanie to jest ściśle połączone z zadaniami instytucji zajmujących się krzewieniem kultury morskiej.
  • Stworzenie targowiska rybnego, na którym będzie prowadzona sprzedaż detaliczna i hurtowa ryb poławianych przez jednostki rybackie portu kołobrzeskiego.
  • Budowa terminalu pasażerskiego i uruchomienie połączeń międzynarodowych jako zadanie potwierdzające aspiracje lokalnej społeczności, wyrażone w Wizji Miasta

Dane kontaktowe

Skład Rady Nadzorczej Spółki

  1. Ryszard Woźniak - przewodniczący
  2. Skrzypczak Józef
  3. Aneta Cieślicka