Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kołobrzeg, dnia 30 lipca 2008r.
UA.XII.7321-5-7/08

SPROSTOWANIE

Dotyczy: ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian. Zawiadamiam o wydłużeniu o 7 dni, tj. do dnia 04 września 2008r. okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian obejmującego obszar, którego granice przebiegają w sposób następujący: począwszy od południowo - zachodniej granicy administracyjnej miasta w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów do rzeki Parsęty, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Parsęty do granicy administracyjnej miasta i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku południowym i następnie zachodnim do torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt w/w miejscowego planu jest wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008r. o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie zawiadamiam o wydłużeniu o 7 dni tj. do dnia 19 września 2008r okresu składania uwag.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Kołobrzeg, dnia 15 lipca 2008r.
UA.XII.7321-5-6/08

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu nr XI/138/03 z dnia 29 lipca 2003r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" w zakresie wprowadzonych zmian - obejmującego obszar, którego granice przebiegają w sposób następujący: począwszy od południowo - zachodniej granicy administracyjnej miasta w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów do rzeki Parsęty, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Parsęty do granicy administracyjnej miasta i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku południowym i następnie zachodnim do torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2008r.do 28 sierpnia 2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008r. o godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2008 r.