ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kołobrzeg, dnia 30 lipca 2008r.
UA.XII.7321-5-7/08

SPROSTOWANIE

Dotyczy: ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian. Zawiadamiam o wydłużeniu o 7 dni, tj. do dnia 04 września 2008r. okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian obejmującego obszar, którego granice przebiegają w sposób następujący: począwszy od południowo - zachodniej granicy administracyjnej miasta w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów do rzeki Parsęty, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Parsęty do granicy administracyjnej miasta i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku południowym i następnie zachodnim do torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt w/w miejscowego planu jest wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008r. o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie zawiadamiam o wydłużeniu o 7 dni tj. do dnia 19 września 2008r okresu składania uwag.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Kołobrzeg, dnia 15 lipca 2008r.
UA.XII.7321-5-6/08

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - w zakresie wprowadzonych zmian. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu nr XI/138/03 z dnia 29 lipca 2003r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" w zakresie wprowadzonych zmian - obejmującego obszar, którego granice przebiegają w sposób następujący: począwszy od południowo - zachodniej granicy administracyjnej miasta w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów do rzeki Parsęty, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Parsęty do granicy administracyjnej miasta i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku południowym i następnie zachodnim do torów kolejowych relacji Kołobrzeg - Trzebiatów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2008r.do 28 sierpnia 2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008r. o godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2008 r.