ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

RUSZA WYMIAR PODATKÓW LOKALNYCH NA 2018

Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 05.02.2018 r. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg doręczanie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na rok 2018 r. dla osób fizycznych.

Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-20, w soboty w godz. od 10.-18. W roku 2018 decyzje doręczać będzie na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta 20 pracowników urzędu.

WAŻNE INFORMACJE:

Przypominamy, że od 2016 roku kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.

Również od 2016 r. zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej - decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

W dniu 31.01 minął termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. oraz termin płatności 1 raty za 2018 r. Osoby prawne, które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o jak najszybsze składanie deklaracji. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.

UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej.

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 r. to kwota 11.000.000 zł. W sumie doręczonych zostanie około 20 tys. decyzji.

Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.


Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności. Płacąc w terminie unikniesz dodatkowych kosztów, w tym odsetek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych to: 15.03. | 15.05. | 15.09. | 15.11. Terminy płatności podatku od środków transportowych: 15.02. | 15.09. Termin płatności opłaty za psa: 31.03.

Wszelkie informacje dotyczące stanu należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych można uzyskać w Referacie Windykacji i Egzekucji, natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg.


Tel.: 48 94 35-51-500 (centrala) | 48 94 35-51-510 (sekretariat)
Fax: 48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

PAMIĘTAJ O PODATKACH LOKALNYCH

Przypominamy, że kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03., powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03. | 15.05. | 15.09. i 15.11. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.


NUMER KONTA URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541

Wykaz Oddziałów i Agencji PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg bez prowizji i opłat

 • Agencja nr 3858 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego 5F, tel. (94) 352 99 99, email: 3858@agencja.pkobp.pl
  Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00
 • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1, tel. (94) 952 03 90,
  email: ll83@agencja.pkobp.pl
  Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 18:00
 • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG
  78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 352 47 55
  Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 16:00
  email: 3670@agencja.pkobp.pl
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 33 A
  Poniedziałek - Piątek od 8:30 do 17:00
  tel. (94) 354 87 00, | faks (94) 354 87 10
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 4 B/2, tel. (94) 351 35 60, (94) 351 35 61
  faks (94) 352 12 21
  Poniedziałek- Piątek od 10:00 do 17:00

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13 | 78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni mieszczą się w następujących lokalizacjach:

 • Kołobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15 - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 20.00
 • Gościno - Urząd Miejski, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pok. nr 17 - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00

Jeden punkt, którego prowadzenie powiat powierzył organizacji pozarządowej mieści się w następującej lokalizacji:

 • Kołobrzeg - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Gryfitów 4-6, pok. nr 3. Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest: w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 11.00-15.00 we wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 13.00

 


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
W KOŁOBRZEGU

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta w Kołobrzegu zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta w Kołobrzegu podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOŁOBRZEGU

Kompetencja

Pracownicy Urzędu są wizytówką swojego miasta. Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.


Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.


Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.


Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.


Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi.


Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.

Valid HTML 4.01 Transitional