Dokumenty do pobraniaNGO

Zarządzenie w sprawie zasad współorganizacji zadań własnych

262 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek o współorganizację realizacji zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych

40 KBPobierzPodgląd pliku

Ankieta STOWARZYSZENIA

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o fundacjach

365 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustawa o stowarzyszeniach

431 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

628 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Fundacje z UE z którymi można współdziałać

423 KBPobierzPodgląd pliku

Porozumienie o współpracy w ramach wolontariatu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz organizacji OPP uprawnionych do 1 %

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1: Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2: wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

85 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3: ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4: ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6: wzór sprawozdana z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

50 KBPobierzPodgląd pliku

SPORT

Uchwała nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 07 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XXIX/413/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 04 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- załącznika nr 1 - wzór wniosku o udzielnie dotacji celowej

95 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 - wzór sprawozdania o udzielnie dotacji celowej (dla dotacji udzielonych w 2020 r.)

75 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 - wzór sprawozdania o udzielnie dotacji celowej (dla dotacji udzielonych od roku 2021)

94 KBPobierzPodgląd pliku