Udzielone dotacje w roku 2006

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG uprzejmie informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 12.01.2006 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. zostały przyznane następujące dotacje:

Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

Z tego:

działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1 MKP Kotwica 119 085 83 750 35 335
2 SKK Kotwica 55 000 40 000 15 000
3 KSP Żaki 80 500 50 500 30 000
4 ŁKS Viking 17 000 12 000 5 000
5 LUKS SP 7 5 000 5 000 -
6 KMKL Sztorm 50 400 50 400 -
7 KSŁ Mewa 56 000 50 000 6 000
8 MUKS Kotwica 50 85 000 45 000 40 000
9 UKS Ósemka 22 255 14 255 8 000
10 UKS Błękitni 25 000 15 000 10 000
11 UKS Zapasy Koobrzeg 25 000 15 000 10 000
12 UKS OPP Powiat 10 000 - 10 000
13 Szachowy Klub Sportowy GENS 7 600 7 600 -
14 KSZS 20 000 15 000 5 000
15 UKS Kliwer 10 000 10 000 -
16 Stowarzyszenie Taneczne RYTM 16 000 - 16 000
17 Jacht Klub Morski Joseph Conrad 11 000 11 000 -
 

Ogółem

614 840 424 505 190 335

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

Z tego:

działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1 MKP Kotwica 337 740 300 000 37 740
2 SKK Kotwica 175 000 160 000 15 000
3 KSP Żaki 12 500 9 500 3 000
4 ŁKS Viking 24 000 22 000 2 000
5 LUKS SP 7 4 000 4 000 -
6 KMKL Sztorm 2 600 2 600 -
7 KSŁ Mewa 14 000 14 000 -
8 Stowarzyszenie Kolsport 10 000 - 10 000
9 KASPN 10 000 - 10 000
10 Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu 4 000 4 000 -
11 OPZW Salmo 7 000 7 000 -
 

Ogółem

600 840 523 100 77 740

Zadanie 2.1. - Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 1 000
2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - koło w Kołobrzegu 7 618
 

Ogółem

8 618

Zadanie 2.2. - Rehabilitacja, pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 5 682
2 Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie z przeznaczeniem dla Grupy Wsparcia Społecznego PZG w Kołobrzegu 5 820
3 Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu 4 432
4 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzieniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu 16 448
 

Ogółem

32 382

Zadanie 3.1. - Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół Feniks 13 000
 

Ogółem

13 000

Zadanie 3.2. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Koszalinie z Przeznaczeniem dla Środkowopomorskiego Ogniska Wychowawczego TDP w Kołobrzegu 30 000
 

Ogółem

30 000

Zadanie 3.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu 5 000
2 PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 8 160
 

Ogółem

13 160

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG uprzejmie, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 18.04.2006 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

zostały przyznane następujące dotacje:

Zadanie 1.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów z mieszkańcami

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg" 7 320
2 Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów 9 200
 

Ogółem

16 520

Zadanie 1.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotycząca współczesnych wydarzeń

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Parafia Rzymskokatolicka po. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu 10 980
 

Ogółem

10 980

Zadanie 1.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 4 500
 

Ogółem

4 500

Zadanie 2.1. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego 3 200
 

Ogółem

3 200

Zadanie 2.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS 1 020,00
2 Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta NEPTUN 2 042,08
3 Stowarzyszenie Trzeźwości - Klub Abstynenta NEPTUN 5 100,00
4 Polski Komitet Pomocy Społecznej 3 500,00
5 ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Kamieniu Rymańskim 13 600,00
 

Ogółem

25 262,08