Udzielone dotacje w roku 2007

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 17.01.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1. MKP "Kotwica" 135 000 80 000 55 000
2. SKK "Kotwica" 73 680 42 000 31 680
3. KSP "Źaki" 113 500 63 500 50 000
4. LKS "Viking" 21 000 17 000 4 000
5. LUKS SP 7 4 000 4 000 -
6. KMKL "Sztorm" 65 000 65 000 -
7. KSŁ "Mewa" 60 000 50 000 10 000
8. MUKS "Kotwica 50" 84 000 41 000 43 000
9. UKS "Osemka" 22 000 14 000 8 000
10. UKS "Błękitni" 20 000 18 000 2 000
11. UKS "Zapasy Kołobrzeg" 24 000 16 000 8 000
12. UKS OPP Powiat 20 000 - 20 000
13. Szachowy Klub Sportowy "Gens" 8 000 8 000 -
14. Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy 18 000 14 000 4 000
15. UKS "Kliwer" 9 000 9 000 -
16. Stowarzyszenie Taneczne "Rytm" 16 000   16 000
17. Stowarzyszenie "Amber" 14 000   14 000
18. UKS "Bałtyk - Morska Odyseja 15 000 15 000 -
Ogółem 722 180 456 500 265 680

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1. MKP "Kotwica" 365 000 320 000 45 000
2. SKK "Kotwica" 154 300 134 300 20 000
3. KSP "Żaki" 16 500 11 500 5 000
4. LKS "Viking" 20 000 19 000 1 000
5. LUKS SP 7 3 000 3 000 -
6. KMKL "Sztorm" 5 000 5 000 -
7. KSŁ "Mewa" 10 000 10 000 -
10. Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej 11 000 - 11 000
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu 3 000 3 000 -
12. OPZW "Salmo" 7 000 7 000 -
13. KKS "Fala Boksu" 3 000 3 000 -
Ogółem 597 800 515 800 82 000

Zadanie 2.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg" 8 060
2. Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów 14 597
Ogółem 22 657

Zadanie 2.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotyczącą współczesnych wydarzeń

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg 3 000
2. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej 5 000
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 4 033
Ogółem 12 033

Zadanie 2.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie "Wodnikus" 11 310
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 4 000
Ogółem 15 310

Zadanie 3.1.- Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 2 300,00
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu 7 618,00
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu 3 480,00
4. PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 6 600,00
Ogółem 19 998,00

Zadanie 3.2. - Rehabilitacja , pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 5.980,00
2. Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu 6.000,00
3. Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu 7.000,00
4. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu 16.500,00
5. Stowarzyszenie VICTORIA 15.000,00
Ogółem 50 480,00

Zadanie 4.1. - Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" 12 375,00
2. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" 3 536,00
Ogółem 15 911

Zadanie 4.2. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego w Kołobrzegu 30 000,00
Ogółem 30 000,00

Zadanie 4.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Lp. Wyszczególnienie Dotacja przyznana w 2007 r.
1. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" 3 112,00
2. TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego w Kołobrzegu 7 000,00
3. "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu 10 000,00
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej 7 770,00
5. ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w Kamieniu Rymańskim 4 500,00
Ogółem 32 382,00