Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Udzielone dotacje w roku 2008

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 22.07.2008 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - dodatkowego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pn. Rozwój piłki nożnej wśród grup seniorskich " została przyznana dotacja dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Kotwica" w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na działalność merytoryczną.


PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 15.12.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1
MKP "Kotwica"
134 500 80 000 54 500
2
SKK "Kotwica"
90 000 40 000 50 000
3
KSP "Żaki’ 94"
113 000 63 500 49 500
4
LKS "Viking"
28 000 24 000 4 000
5
LUKS Siódemka "
7 000 7 000 -
6
KMKL "Sztorm"
65 000 65 000 -
7
KSŁ "Mewa"
70 000 50 000 20 000
8
MUKS "Kotwica 50"
90 000 41 000 49 000
9
UKS "Ósemka"
20 000 14 000 6 000
10
UKS "Błękitni 6 "
15 000 13 000 2 000
11
UKS "Zapasy Kołobrzeg"
28 000 16 000 12 000
12
UKS OPP Powiat
29 000 - 29 000
13
Szachowy Klub Sportowy "Gens"
8 000 8 000 -
14
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
18 000 14 000 4 000
15
UKS "Kliwer"
9 000 9 000 -
16
Stowarzyszenie Taneczne "Rytm"
15 000   15 000
17
Stowarzyszenie "Amber"
16 000 5 000 11 000
18
UKS "Bałtyk - Morska Odyseja
15 000 15 000 -
19
UKS "Kotwica 2013"
5 000 0 5 000

Ogółem

775 500 464 500 311 000

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1
MKP "Kotwica"
570 000 510 000 60 000
2
KSP "Żaki ‘94"
41 500 21 500 20 000
3
LKS "Viking"
18 000 17 000 1 000
4
KMKL "Sztorm"
5 000 5 000 -
5
KSŁ "Mewa"
5 000 5 000 -
6
Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej
12 000 - 12 000
7
Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
3 000 3 000 -
8
OPZW "Salmo"
7 000 7 000 -
9
KKS "Fala Boksu"
3 000 3 000 -
10
SKKK "Kotwica 2013"
60 000 31 160 28 840
         

Ogółem

724 500 602 660 121 840

Zadanie 2.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów

Lp.

Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg"
10 000
2
Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów
10 000

Ogółem

20 000

Zadanie 2.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotyczącą współczesnych wydarzeń

Lp.

Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg
3 000
2
Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej
8 000
3
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
2 000
4
Stowarzyszenie "Katolicka Inicjatywa Kulturalna"
5 000

Ogółem

18 000

Zadanie 2.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie "Wodnikus"
11 000
2
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
4 000

Ogółem

15 000

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 07.02.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  1. Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych.
  2. Rehabilitacja pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 2. Pomoc społeczna, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  1. Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin.
  2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z 2 rodzin patologicznych.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 3. Ratownictwo i ochrona ludności

 

L.p.
Nazwa Organizacji
Nazwa zadania
Nr konkursu
Przyznana kwota dotacji
1
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Profilaktyka i edukacja w chorobie nowotworowej piersi promocja i ochrona zdrowia
1/1
1.000,00
2
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Rehabilitacja fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi.
1/2
9.000,00
3
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
1/1
8.013,00
4
PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia
1/1
8.376,00
5
Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych "Jesteśmy między wami"
1/2
8.182,00
 
6
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową "ODNALEŹĆ WŁĄSNĄ DROGĘ"
1/2
9.000,00
7
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu
Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kołobrzegu
1/2
18.500,00
8
Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub Abstynenta "Neptun "
W Kołobrzegu
Udział w Ogólnopolskim Zlocie Radości Anonimowych Alkoholików w Polsce w Jastrzębiej Górze woj. Pomorskie. Udział w Regionalnym Zlocie Radości Anonimowych Alkoholików w Polsce w Sianożętach woj. Zachodniopomorskie.
2/3
7.100,00
9
Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub Abstynenta "Neptun "
w Kołobrzegu
Program terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i środków zmieniających świadomość
2/3
10.720,00
10
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kołobrzegu
Ratownictwo na najwyższym poziomie
3
5.000,00
11
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"
Klub pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
2/1
 
13.950,00
12
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"
"Ludzie pomagają ludziom" - bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną.
2/3
4.853,40
13
TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego  w Kołobrzegu
 Zajęcia edukacyjne dla rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym- "Szkoła dla rodziców i wychowawców"
2/3
2.900,00
14
TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego  w Kołobrzegu
Placówka Wsparcia Dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
2/2
27.000,00
15
"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu
Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy Caritas dla dzieci z rodzin patologicznych.
2/2
5.820,00
16
"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez udzielanie kompleksowej pomocy w Centrum Charytatywnym Caritas Parafii i zintegrowanych z nim miejscach na terenie Kołobrzegu.
2/3
10.000,00
17
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2/3
5.100,00
18
ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w
Kamieniu Rymańskim
Hip-Hop narkotykom Stop
2/3
4 528,00
19
Stowarzyszenie " Vacatio Dei"
w Koszalinie
Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej - telefon zaufania.
2/1
800,00