Udzielone dotacje w roku 2008

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 22.07.2008 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - dodatkowego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pn. Rozwój piłki nożnej wśród grup seniorskich " została przyznana dotacja dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Kotwica" w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na działalność merytoryczną.


PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 15.12.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1
MKP "Kotwica"
134 500 80 000 54 500
2
SKK "Kotwica"
90 000 40 000 50 000
3
KSP "Żaki’ 94"
113 000 63 500 49 500
4
LKS "Viking"
28 000 24 000 4 000
5
LUKS Siódemka "
7 000 7 000 -
6
KMKL "Sztorm"
65 000 65 000 -
7
KSŁ "Mewa"
70 000 50 000 20 000
8
MUKS "Kotwica 50"
90 000 41 000 49 000
9
UKS "Ósemka"
20 000 14 000 6 000
10
UKS "Błękitni 6 "
15 000 13 000 2 000
11
UKS "Zapasy Kołobrzeg"
28 000 16 000 12 000
12
UKS OPP Powiat
29 000 - 29 000
13
Szachowy Klub Sportowy "Gens"
8 000 8 000 -
14
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
18 000 14 000 4 000
15
UKS "Kliwer"
9 000 9 000 -
16
Stowarzyszenie Taneczne "Rytm"
15 000   15 000
17
Stowarzyszenie "Amber"
16 000 5 000 11 000
18
UKS "Bałtyk - Morska Odyseja
15 000 15 000 -
19
UKS "Kotwica 2013"
5 000 0 5 000

Ogółem

775 500 464 500 311 000

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r. Z tego:
działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1
MKP "Kotwica"
570 000 510 000 60 000
2
KSP "Żaki ‘94"
41 500 21 500 20 000
3
LKS "Viking"
18 000 17 000 1 000
4
KMKL "Sztorm"
5 000 5 000 -
5
KSŁ "Mewa"
5 000 5 000 -
6
Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej
12 000 - 12 000
7
Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
3 000 3 000 -
8
OPZW "Salmo"
7 000 7 000 -
9
KKS "Fala Boksu"
3 000 3 000 -
10
SKKK "Kotwica 2013"
60 000 31 160 28 840
         

Ogółem

724 500 602 660 121 840

Zadanie 2.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów

Lp.

Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg"
10 000
2
Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów
10 000

Ogółem

20 000

Zadanie 2.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotyczącą współczesnych wydarzeń

Lp.

Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg
3 000
2
Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej
8 000
3
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
2 000
4
Stowarzyszenie "Katolicka Inicjatywa Kulturalna"
5 000

Ogółem

18 000

Zadanie 2.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Lp.
Wyszczególnienie
Dotacja przyznana w 2008 r.
1
Stowarzyszenie "Wodnikus"
11 000
2
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
4 000

Ogółem

15 000

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 07.02.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  1. Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych.
  2. Rehabilitacja pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 2. Pomoc społeczna, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  1. Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin.
  2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z 2 rodzin patologicznych.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 3. Ratownictwo i ochrona ludności

 

L.p.
Nazwa Organizacji
Nazwa zadania
Nr konkursu
Przyznana kwota dotacji
1
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Profilaktyka i edukacja w chorobie nowotworowej piersi promocja i ochrona zdrowia
1/1
1.000,00
2
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Rehabilitacja fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi.
1/2
9.000,00
3
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
1/1
8.013,00
4
PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia
1/1
8.376,00
5
Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu
Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych "Jesteśmy między wami"
1/2
8.182,00
 
6
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową "ODNALEŹĆ WŁĄSNĄ DROGĘ"
1/2
9.000,00
7
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu
Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kołobrzegu
1/2
18.500,00
8
Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub Abstynenta "Neptun "
W Kołobrzegu
Udział w Ogólnopolskim Zlocie Radości Anonimowych Alkoholików w Polsce w Jastrzębiej Górze woj. Pomorskie. Udział w Regionalnym Zlocie Radości Anonimowych Alkoholików w Polsce w Sianożętach woj. Zachodniopomorskie.
2/3
7.100,00
9
Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub Abstynenta "Neptun "
w Kołobrzegu
Program terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i środków zmieniających świadomość
2/3
10.720,00
10
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kołobrzegu
Ratownictwo na najwyższym poziomie
3
5.000,00
11
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"
Klub pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
2/1
 
13.950,00
12
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"
"Ludzie pomagają ludziom" - bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną.
2/3
4.853,40
13
TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego  w Kołobrzegu
 Zajęcia edukacyjne dla rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym- "Szkoła dla rodziców i wychowawców"
2/3
2.900,00
14
TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego  w Kołobrzegu
Placówka Wsparcia Dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
2/2
27.000,00
15
"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu
Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy Caritas dla dzieci z rodzin patologicznych.
2/2
5.820,00
16
"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez udzielanie kompleksowej pomocy w Centrum Charytatywnym Caritas Parafii i zintegrowanych z nim miejscach na terenie Kołobrzegu.
2/3
10.000,00
17
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2/3
5.100,00
18
ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w
Kamieniu Rymańskim
Hip-Hop narkotykom Stop
2/3
4 528,00
19
Stowarzyszenie " Vacatio Dei"
w Koszalinie
Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej - telefon zaufania.
2/1
800,00