Konsultacje dotyczące uchwały - współpraca Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłaszam konsultacje

dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, przedkładanego w załączniku.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / 10, termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. Termin ten upływa dnia 13 października 2010 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie do Prezydenta Miasta, a za jego pośrednictwem do właściwego wydziału Urzędu Miasta Kołobrzeg.


Pełna treść dokumentu

86 KBPobierzPodgląd pliku