Archiwum 2003

VIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 28.04.2003

VIII/71/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Kołobrzegu z wykonania budżetu miasta za 2002r.

VIII/72/03 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzegu
VIII/73/03 w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2003
VIII/74/03 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w postaci gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
VIII/75/03 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzegu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego
VIII/76/03  sprawie likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1 w Kołobrzegu
VIII/77/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Grudziądzkiej
VIII/78/03 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej i Wolności
VIII/79/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki, położonej w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej
VIII/80/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości
VIII/81/03 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu, położonego w Kołobrzegu przy ulicy Walki Młodych
VIII/82/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego
VIII/83/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu jednoosobowej spółki gminy miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
VIII/84/03 w sprawie uchylenia uchwały XLIII/542/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki gruntu 115/A położonej w Kołobrzegu przy ulicy Mickiewicza
VIII/85/03 zmieniająca uchwałę IV/36/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kołobrzeg wraz ze zbyciem ułamkowej części działki gruntu
VIII/86/03 w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
VIII/87/03 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską w Kołobrzegu
VIII/88/03 w sprawie prowadzenia działalności handlowej na terenach będących w dyspozycji Gminy Miejskiej w Kołobrzegu, położonych w strefie A Uzdrowiska
Protokół VIII Posiedzenia Rady Miejskiej

IX Posiedzenie Rady Miejskiej - 26.05.2003

IX/90/03 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

IX/91/03 w sprawie nadania Przedszkolu 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 38 imienia Juliana Tuwima.
IX/92/03 w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum 4 w Kołobrzegu.
IX/93/03 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu.
IX/94/03 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu.
IX/98/03 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Kołobrzeg.
IX/99/03 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez żłobki prowadzone przez miasto Kołobrzeg.
IX/100/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Spokojnej.
IX/101/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Brzeskiej.
IX/102/03 w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Spokojnej.
IX/103/03 w sprawie ustanowienia służebności na działce przy ul. Morskiej.
IX/104/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność garażu oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem położonym w Kołobrzegu przy ulicy Unii Lubelskiej.
IX/105/03 w sprawie uchylenia uchwały LI/584/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 czerwca 2002 roku.
IX/108/03 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
IX/109/03  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
IX/110/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
Protokół IX Posiedzenia Rady Miejskiej

X Posiedzenie Rady Miejskiej - 30.06.2003

X/112/03 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Miasto Kołobrzeg.

X/113/03 w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
X/114/03 w sprawie zmiany uchwały IV/36/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kołobrzeg wraz ze zbyciem ułamkowej części działki gruntu.
X/115/03 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze znak PN.2.W.0911/124/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku.
X/116/03 w sprawie wniesienia do "Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.
X/117/03 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Złotej.
X/118/03 w sprawie uchylenia uchwały XLIV/446/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kołobrzeg do tworzenia związku międzygminnego - "Związek Proekologia".
X/119/03 w sprawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Kołobrzegu dotyczącego realizacji zadań w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc walk i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel.
X/120/03 w sprawie zmiany uchwały VIII/76/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1 w Kołobrzegu.
Protokół X Posiedzenia Rady Miejskiej

XI Posiedzenie Rady Miejskiej - 29.07.2003

XI/132/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

XI/124/03 zmieniająca uchwałę IX/95/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Kołobrzegu.
XI/121/03 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg.
XI/122/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
XI/123/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
XI/125/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Borku.
XI/126/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Bocianiej 4.
XI/127/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
XI/128/03 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań dla Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
XI/129/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Rzecznej.
XI/130/03 w sprawie nadania nazwy skweru w Kołobrzegu.
XI/131/03 w sprawie wystosowania apelu do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
XI/143/03 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
XI/144/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Portu Morskiego w Kołobrzegu sp. z o.o. w zakresie zawartych umów dzierżawy powierzonego przez Miasto mienia.
XI/133/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
XI/134/03 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg.
Protokół XI Posiedzenia Rady Miejskiej

XII Posiedzenie Rady Miejskiej - 05.09.2003

XII/146/03 w sprawie zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego.

XII/147/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej.
XII/148/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Fredry i ul. Kasprowicza.
XII/149/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Bolesława Krzywoustego.
XII/150/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Bolesława Krzywoustego.
XII/151/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Bolesława Krzywoustego.
XII/152/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Moniuszki.
XII/153/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Chopina i ul. Kopernika.
XII/154/03 w sprawie zmiany uchwały VIII/82/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego.
XII/155/03 w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu przy ul. Budowlanej.
XII/156/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy Zygmuntowskiej i ulicy Solnej w Kołobrzegu na okres do 15 lat.
XII/157/03 w sprawie likwidacji Żłobka ,,EWELINKA” w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej 4.
XII/158/03 w sprawie rozwiązania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej sp. z o.o. w Kołobrzegu.
XII/159/03 w sprawie wystąpienia z apelem do Ministra Skarbu Państwa.
Protokół XII Posiedzenia Rady Miejskiej

XIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 30.10.2003

XIII/160/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie na kadencję 2004 - 2007.

XIII/161/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu na kadencję 2004 - 2007.
XIII/162/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję 2004 - 2007.
XIII/163/03 uchylająca uchwałę X/115/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze znak PN.2.W.0911/124/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku.
XIII/164/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
XIII/165/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Biurze Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Kołobrzegu w zakresie prowadzonych i rozstrzygniętych przetargów.
XIII/166/03 zmieniająca uchwałę IV/36/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kołobrzeg wraz ze zbyciem ułamkowej części działki gruntu.
XIII/167/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kołobrzegu na rok 2003.
XIII/169/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
XIII/170/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Basztowej.
XIII/171/03 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego.
XIII/172/03 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Kolejowej.
XIII/173/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Konopnickiej.
XIII/174/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Tadeusza Kościuszki.
XIII/175/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Borku.
XIII/176/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w DĽwirzynie.
XIII/177/03 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa do zasobu Gminy Miejskiej w Kołobrzegu lokalu mieszkalnego 15, położonego w Kołobrzegu przy ulicy Walki Młodych 15.
XIII/178/03 w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich w Kołobrzegu.
XIII/179/03 w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek ,,Krasnal” w Kołobrzegu.
XIII/180/03 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do zespołu opiniującego złożone oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
XIII/181/03 zmieniająca uchwałę XV/160/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 9 listopada 1999 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z miejscowości Gminy Kołobrzeg w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg.
XIII/182/03 w sprawie zmiany uchwały II/12/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzegu oraz określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
  Protokół XIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XIV Posiedzenie Rady Miejskiej - 27.11.2003

XIV/183/03 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy miejskiej Kołobrzeg wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.

XIV/184/03 o zmianie uchwały XXXI/350/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2001-2005, finansowanego ze środków budżetu miasta
XIV/185/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej
XIV/186/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy Skwerze komandora Stanisława Mieszkowskiego
XIV/187/03 w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej w Kołobrzegu przy ulicy Lwowskiej
XIV/188/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ulicy Bocianiej
XIV/189/03 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
XIV/190/03 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
XIV/191/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu jednoosobowej spółki gminy miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
XIV/193/03 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu
XIV/194/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Kołobrzegu przy ul. Źródlanej
Protokół XIV Posiedzenia Rady Miejskiej

XV Posiedzenie Rady Miejskiej - 05.12.2003

XV/195/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg

XV/196/03 w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
XV/197/03 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
XV/198/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg
XV/199/03 w sprawie uchylenia uchwały XIII/138/99 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie udzielania dotacji na cele publiczne z budżetu miasta Kołobrzeg dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale
XV/200/03 w sprawie uchwalenia ,,Strategii rozwoju Miasta Kołobrzeg - 2015 (zobacz cały dokument Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg -2015
XV/201/03 w sprawie apelu do Prezydenta Miasta o ujęcie w projekcie budżetu miasta na rok 2004 zakupu ultrasonografu dla kołobrzeskiego szpitala
XV/202/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
XV/203/03 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta w Kołobrzegu
Protokół XV Posiedzenia Rady Miejskiej

XVI Posiedzenie Rady Miejskiej - 29.12.2003

XVI/204/03 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2003

XVI/205/03 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta Kołobrzeg
XVI/206/03 w sprawie zmiany uchwały XII/146/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego
XVI/207/03 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą ,,Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na 2004 rok
XVI/208/03 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w 2004 roku
XVI/209/03 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2003
XVI/210/03 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

XVI/211/03 w sprawie uznania za pomnik przyrody
XVI/212/03 w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone na terenie miasta Kołobrzegu
XVI/213/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami, położonymi przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
XVI/214/03 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Przesmyk
XVI/215/03 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza
XVI/216/03 w sprawie wniesienia do ,,Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XVI/217/03 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy miejskiej Kołobrzeg wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.
XVI/218/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
Protokół XVI Posiedzenia Rady Miejskiej