Archiwum 2004

XVII Posiedzenie Rady Miejskiej - 23.01.2004

XVII/220/04 zmieniająca uchwałę Nr XV/195/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg

XVII/221/04 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do ustalenia winnych poniesienia przez miasto Kołobrzeg znacznej szkody majątkowej
XVII/222/04 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej
XVII/223/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej
XVII/224/04 w sprawie budowy na terenie Miasta Kołobrzeg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
XVII/225/04 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/146/99 z dnia 26 października 1999 roku
XVII/226/04 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu jednoosobowej spółki gminy miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
XVII/227/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/199/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/138/99 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie udzielania dotacji na cele publiczne z budżetu miasta Kołobrzeg dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale
XVII/228/04 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych
XVII/229/04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych
XVII/230/04 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Protokół XVII Posiedzenia Rady Miejskiej

XVIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 04.03.2004

XVIII/236/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg

XVIII/237/04 w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
XVIII/238/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza
XVIII/239/04 w sprawie rozwiązania Centrum Promocji i Informacji Turystycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
XVIII/240/04 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu - pobierz załącznik ze Statutem CPiIT
XVIII/241/04 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców 12A
XVIII/242/04 w sprawie zbycia lokali użytkowych - garaży, położonych w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej
XVIII/243/04 w sprawie zbycia garażu oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem, położonym w Kołobrzegu przy ul Zygmuntowskiej
XVIII/244/04 o zmianie uchwały w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu przy ul Budowlanej
XVIII/245/04 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia w Kołobrzegu Wydziału Zamiejscowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi
XVIII/246/04 w sprawie skorzystania z pomocy eksperta z zakresu ochrony zabytków
XVIII/247/04 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Kołobrzegu
XVIII/248/04 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Wyboru Rad Osiedli w Kołobrzegu
XVIII/249/04 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XVIII/250/04 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XVIII/251/04 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XVIII/252/04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XVIII/253/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sebastiana Karpiniuka
Protokół XVIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XIX Posiedzenie Rady Miejskiej - 16.03.2004

XIX/254/04 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 - Kołobrzeg
XIX/255/04 w sprawie uchwalenia polityki społecznej miasta Kołobrzeg - gminnej strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2006
XIX/256/04 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego ,,Kołobrzeg" znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
XIX/257/04 w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/03 z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
XIX/258/04 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
XIX/259/04 w sprawie wniesienia do ,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XIX/260/04 w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XIX/261/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do załatwiania spraw i wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych
XIX/262/04 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XIX/263/04 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XIX/264/04 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XIX/265/04 w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kołobrzeg a Gminą Koekelberg w Belgii.
XIX/266/04 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XIX/267/04 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
XIX/268/04 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Kołobrzegu
XIX/269/04 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Dróg w Kołobrzegu
Protokół XIX Posiedzenia Rady Miejskiej

XX Posiedzenie Rady Miejskiej - 07.04.2004

XX/270/04 w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych
XX/271/04 w sprawie realizacji przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
XX/272/04 w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004
XX/273/04 w sprawie nabycia nieruchomości
XX/274/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Kolejowej
XX/275/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Dworcowej
XX/276/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Morskiej
XX/277/04 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego
XX/278/04 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy odbudowy tablicy pamiątkowej
XX/279/04 w sprawie utworzenia obwodów głosowania
XX/280/04 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XX/281/04 zmieniająca uchwałę Nr V/32/03 z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
  Protokół XX Posiedzenia Rady Miejskiej

XXI Posiedzenie Rady Miejskiej - 28.04.2004

XXI/283/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Kołobrzeg z wykonania budżetu miasta za 2003 rok
XXI/284/04 w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum nr 5 w Kołobrzegu
XXI/285/04 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu
XXI/286/04 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu
XXI/287/04 w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół nr 4 w Kołobrzegu
XXI/288/04 w sprawie ustanowienia służebności na działce przy ulicy Fredry/Kołłątaja
XXI/289/04 w sprawie utworzenia obwodu głosowania
XXI/290/04 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Finansowo- Gospodarczych
Protokół XXI Posiedzenia Rady Miejskiej

XXII Posiedzenie Rady Miejskiej - 13.05.2004

XXII/291/04 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 - Kołobrzeg
XXII/292/04 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXII/293/04 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych
XXII/294/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Klonowej
XXII/295/04 mieniająca uchwałę Nr L/563/02 z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
XXII/296/04 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do wydawania decyzji administracyjnych
Protokół XXII Posiedzenia Rady Miejskiej

XXIV Posiedzenie Rady Miejskiej - 16.06.2004

XXIV/298/04 w sprawie weksla "in-blanco"
XXIV/299/04 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
XXIV/300/04 w sprawie nabycia nieruchomości
XXIV/301/04 w sprawie zamiany nieruchomości
XXIV/302/04 w sprawie zbycia lokalu użytkowego - garażu, położonego w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej
XXIV/303/04 w sprawie zbycia garażu oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem, położonym w Kołobrzegu przy Alei I Armii Wojska Polskiego
XXIV/304/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Słowińców
XXIV/305/04 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/237/04 z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości
XXIV/306/04 w sprawie przystąpienia Miasta Kołobrzeg jako członka wspierającego do Stowarzyszenia pn. "Koszaliński Bank Żywności" z siedzibą w Nowych Bielicach
XXIV/307/04 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
XXIV/308/04 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych
XXIV/309/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Kołobrzegu
XXIV/310/04 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Kołobrzegu
XXIV/311/04 w sprawie nadania Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 37 imienia Bolesława Chrobrego
XXIV/312/04 w sprawie programu bezdomności zwierząt
XXIV/313/04 zmieniająca uchwałę Nr III/29/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzegu
XXIV/314/04 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich
XXIV/315/04 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych
XXIV/316/04 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Organizacji Urzędu Miasta Kołobrzeg
Protokół XXIV Posiedzenia Rady Miejskiej

XXV Posiedzenie Rady Miejskiej - 13.07.2004

XXV/317/04 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
XXV/318/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/208/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w 2004 roku.
XXV/319/04 zmieniająca uchwałę Nr XII/146/03 z dnia 5 września 2003 roku w sprawie zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego.
XXV/320/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza
XXV/321/04 w sprawie granic portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu
XXV/322/04 w sprawie uchylenia uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
XXV/323/04 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
XXV/324/04 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
XXV/325/04 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
XXV/326/04 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości.
XXV/327/04 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego.
XXV/328/04 w sprawie zbycia garażu oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem, położonym w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej.
XXV/329/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę lokalizacji położonych w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej.
XXV/330/04 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Miasto Kołobrzeg.
XXV/331/04 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek ,,KRASNAL” prowadzony przez Miasto Kołobrzeg.
XXV/332/04 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Kołobrzegu.
XXV/333/04 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Kołobrzegu.
XXV/334/04 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej
XXV/335/04 zmieniająca uchwałę Nr XVI/218/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
Protokół XXV Posiedzenia Rady Miejskiej

XXVI Posiedzenie Rady Miejskiej - 08.09.2004

XXVI/336/04 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
XXVI/337/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Ketlinga
XXVI/338/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Michałowskiego
XXVI/339/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Krasickiego, Michałowskiego
XXVI/340/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Wodnej
XXVI/341/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki gruntu nr 314/7, położonej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków obręb Korzystno
XXVI/342/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
XXVI/343/04 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg oraz przystąpienia do sporządzenia nowego studium
XXVI/344/04 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXVI/345/04 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dotyczącej przygotowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu do sezonu letniego
Protokół XXVI Posiedzenia Rady Miejskiej

XXVII Posiedzenie Rady Miejskiej - 19.10.2004

XXVII/346/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Skwierawskiego na Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
XXVII/347/04 zmieniająca uchwałę Nr XV/196/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa.
XXVII/348/04 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
XXVII/349/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej.
XXVII/350/04 w sprawie sprzedaży działek zabudowanych, położonych w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej.
XXVII/351/04 w sprawie sprzedaży działki nr 28/2 o powierzchni 400 m2 położonej w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty.
XXVII/352/04 zmieniająca uchwałę Nr XII/150/03 z dnia 5 września 2003 roku w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Bolesława Krzywoustego.
XXVII/353/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę części działki gruntu nr 9 w obrębie 12 o powierzchni 30 m2 położonej przy zbiegu ulic Kolejowej i Dworcowej.
XXVII/354/04 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Koniecpolskiego.
XXVII/355/04 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Uroczej.
XXVII/356/04 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 45.
XXVII/357/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki gruntu nr 9/9A, obręb 6 o powierzchni 0,0563 ha położonej przy ul. Wschodniej.
XXVII/358/04 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej nr 3.
XXVII/359/04 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/372/01 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzących działalność na terenie Miasta Kołobrzegu.
XXVII/360/04 zmieniająca uchwałę Nr XIII/179/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu.
Protokół XXVII Posiedzenia Rady Miejskiej

XXVIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 22 października 2004

XXVIII/361/04 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
XXVIII/362/04 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
XXVIII/363/04 w sprawie emisji obligacji komunalnych
XXVIII/364/04 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2005 – 2007
XXVIII/365/04 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowego kredytu
XXVIII/366/04 w sprawie wyłonienia przedstawiciela Rady Miejskiej w Kołobrzegu do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu
Protokół XXVIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XXIX Posiedzenie Rady Miejskiej - 30 listopada 2004

XXIX/367/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
XXIX/368/04 w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
XXIX/369/04 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych:
- deklaracja od nieruchomości na rok 2005 -
- deklaracja rolna na rok 2005 -
- informacja leśny na rok 2005 -
- deklaracja na podatek leśny na rok 2005 -
- informacja rolny na rok 2005 -
- informacja na podatek od nieruchomości na rok 2005 -
XXIX/370/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg
XXIX/371/04 w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej
XXIX/372/04 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kołobrzeg wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.
XXIX/373/04 w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego
XXIX/374/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
XXIX/375/04 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Jana Tarnowskiego
XXIX/376/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wojska Polskiego
XXIX/377/04 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Lipowej
XXIX/378/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego
XXIX/379/04 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki gruntu nr 1/2/C o powierzchni 58 m2 położonej przy ulicy Kolejowej
XXIX/380/04 w sprawie rocznego Programu współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kołobrzeg a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok
XXIX/381/04 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
XXIX/382/04 o zmianie uchwały Nr XXVIII/364/04 z dnia 22 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2007
XXIX/383/04 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanu zabezpieczenia i zagospodarowania kołobrzeskich zabytków
XXIX/384/04 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań będących w zakresie działań Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu
XXIX/385/04 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań będących w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu
Protokół XXVI Posiedzenia Rady Miejskiej

XXX Posiedzenie Rady Miejskiej - 15 grudnia 2004

XXX/386/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kołobrzeg na 2005 rok
XXX/387/04 w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" i określenia zasad jej funkcjonowania
XXX/388/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/389/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 "Śródmiejskie"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/390/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/391/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/392/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 "Lęborskie" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/393/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/394/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 "Ogrody" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/395/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 "Rzemieślnicze" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/396/04 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 "Podczele" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg
XXX/397/04 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli całości spraw związanych z przebudową ulicy Sybiraków w Kołobrzegu
Protokół XXX Posiedzenia Rady Miejskiej

XXXI Posiedzenie Rady Miejskiej - 22 grudnia 2004

XXXI/398/04 w sprawie nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu "Honorowy Obywatel Kołobrzegu"
XXXI/399/04 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
XXXI/400/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2004
XXXI/401/04 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
XXXI/402/04 w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
XXXI/403/04 w sprawie sprzedaży działki gruntu zabudowanej garażem, położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XXXI/404/04 w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Koszalińskiej
XXXI/405/04 w sprawie wniesienia do "Miejskiej Energetyki Cieplnej jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXI/406/04 w sprawie wniesienia do „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXI/407/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kołobrzegu
XXXI/408/04 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XXXI/409/04 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XXXI/410/04 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu".
Protokół XX Posiedzenia Rady Miejskiej