Archiwum 2005

XXXII Posiedzenie Rady Miejskiej - 07 stycznia 2005

XXXII/411/05 w sprawie ogłoszenia roku 2005 - rokiem obchodów jubileuszu 750-lecia nadania Kołobrzegowi praw miejskich
XXXII/412/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXII/413/05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy
XXXII/414/05 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2007
XXXII/415/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kołobrzeg na lata 2004-2010
XXXII/416/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015

Wniosek o dotecję / pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXII/417/05 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kołobrzeg na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015
XXXII/418/05 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych dla potrzeb ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych
XXXII/419/05 w sprawie zwolnienia od opłaty pobieranej za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XXXII/420/05 w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXII/421/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wołodyjowskiego
XXXII/422/05 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
XXXII/423/05 w sprawie nadania nazwy skwerom w Kołobrzegu
XXXII/424/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu

XXXIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 23 luty 2005

XXXIII/425/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXIII/426/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXIII/427/05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
XXXIII/428/05 w sprawie likwidacji Miejskiego Zarządu Dróg w Kołobrzegu
XXXIII/429/05 w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Kołobrzegu oraz sposobu ich pobierania
XXXIII/430/05 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej
XXXIII/431/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Sienkiewicza
XXXIII/432/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Brzeskiej
XXXIII/433/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej
XXXIII/434/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Morskiej
XXXIII/435/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza i Kołłątaja
XXXIII/436/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
Protokół XXXIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XXXVIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 27 czerwca 2005

XXXVIII/477/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Błaszczuka
XXXVIII/478/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVIII/479/05 w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Mazowieckiej
XXXVIII/480/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVIII/481/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVIII/482/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXVIII/483/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego
XXXVIII/484/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego
XXXVIII/485/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego
XXXVIII/486/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
XXXVIII/487/05 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowego kredytu
XXXVIII/488/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 37
XXXVIII/489/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
XXXVIII/490/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Hugona Kołłątaja
XXXVIII/491/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Kołobrzeg od Skarbu Państwa gruntów położonych w Porcie Morskim Kołobrzeg
XXXVIII/492/05 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kołobrzeg a Powiatem Kołobrzeskim
XXXVIII/493/05 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kołobrzeg a Skarbem Państwa
XXXVIII/494/05 w sprawie dzierżawy na okres do lat dziesięciu części pomieszczeń budynku basenu w kompleksie "MILENIUM" przy ulicy Łopuskiego 38 w Kołobrzegu
XXXVIII/495/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miejskiej Kołobrzeg
XXXVIII/496/05 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kołobrzeg
XXXVIII/497/05 w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
Protokół XXXVIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XXXIV Posiedzenie Rady Miejskiej - 21 marca 2005

XXXIV/437/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXIV/438/05 w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia - "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" finansowanego z Funduszu Spójności
XXXIV/439/05 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII /432/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Brzeskiej
Nr XXXIV/440/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej
XXXIV/441/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej
XXXIV/442/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
XXXIV/443/05 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego-garażu, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej
XXXIV/444/05 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji - Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIV/445/05 w sprawie wniesienia do "Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska - Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIV/446/05 w sprawie wniesienia do "Miejskiej Energetyki Cieplnej jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIV/447/05 w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIV/448/05 w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kołobrzeg a Gminą Landskrona w Szwecji
XXXIV/449/05 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Kołobrzeg
XXXIV/450/05 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Protokół XXXIV Posiedzenia Rady Miejskiej

XXXVI Posiedzenie Rady Miejskiej - 11 maja 2005

XXXVI/464/05 w sprawie przyjęcia polityki przestrzennej Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006
XXXVI/465/05 w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006
XXXVI/466/05 w sprawie przyjęcia ogólnej koncepcji zabudowy działek położonych przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu
XXXVI/467/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Portowej i Spacerowej
XXXVI/468/05 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce przy ul. Morskiej, Towarowej
XXXVI/469/05 w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Basztowej
XXXVI/470/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Basztowej
XXXVI/471/05 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg
XXXVI/472/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXXVI/473/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
XXXVI/474/05 w sprawie porozumienia międzygminnego
XXXVI/475/05 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/426/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXVI/476/05 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dotyczącej sposobu wykorzystania środków finansowych przez jednostki pomocnicze w roku 2004
  Protokół XXXVI Posiedzenia Rady Miejskiej

XXXIX Posiedzenie Rady Miejskiej - 13 lipca 2005

XXXIX/498/05 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
XXXIX/499/05 w sprawie stanowiska dotyczącego prac Regionalnego Komitetu Sterującego
XXXIX/500/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XXXIX/501/05 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowego kredytu
XXXIX/502/05 w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Młyńskiej
XXXIX/503/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Perłowej, Błękitnej i Lazurowej
XXXIX/504/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Basztowej
XXXIX/505/05 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela
XXXIX/506/05 w sprawie zbycia oraz nieodpłatnego przekazania na własność lokali użytkowych - garaży, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami, położonymi w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej
XXXIX/507/05 w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIX/508/05 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji - Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XXXIX/509/05 zmieniająca uchwałę Nr L/563/02 z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
XXXIX/510/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na rzecz Gminy Miejskiej Kołobrzeg prawa własności lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnego do nich gruntu oraz urządzeń infrastruktury technicznej
XXXIX/511/05 w sprawie uchwalenia polityki wspierania rozwoju gospodarczego miasta Kołobrzeg - gminnej strategii zrównoważonej i zróżnicowanej gospodarki miasta na lata 2005 - 2006
XXXIX/512/05 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
XXXIX/513/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
XXXIX/514/05 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek ,,KRASNAL” prowadzony przez miasto Kołobrzeg
XXXIX/515/05 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla zawodników, trenerów i działaczy kołobrzeskich klubów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”
XXXIX/516/05 w sprawie nadania Statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu
XXXIX/517/05 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
XXXIX/518/05 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
XXXIX/519/05 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu
XXXIX/520/05 w sprawie nadania nazwy rondu w Kołobrzegu
XXXIX/521/05 w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska - Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.
  Protokół XXXIX Posiedzenia Rady Miejskiej

XL Posiedzenie Rady Miejskiej - 04 sierpnia 2005

XL/522/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XL/523/05 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowego kredytu
XL/524/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu - "Budowa centrum rekreacyjnego w Kołobrzegu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/I/1.4/44/04
XL/525/05 w sprawie nabycia do zasobu komunalnego lokalu mieszkalnego
Protokół XL Posiedzenia Rady Miejskiej

XLI Posiedzenie Rady Miejskiej - 13 września 2005

XLI/526/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLI/527/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w 2005 roku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
XLI/528/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w 2005 roku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
XLI/529/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu - "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/III/3.5.1/120/04
XLI/530/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu - "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej "EUROBOISKA"" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05
XLI/531/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu - "Modernizacja ulicy św. Wojciecha i budowa ulicy Kossaka w Kołobrzegu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/I/1.1.1/465/05
XLI/532/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu - "Wrota Parsęty" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/I/1.5/588/05
XLI/533/05 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miejskiej Kołobrzeg w 2006
XLI/534/05 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ulicy Kresowej"
XLI/535/05 w sprawie uzgodnienia przebiegu odlądowej granicy pasa ochronnego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
XLI/536/05 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z terenów zieleni w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg"
XLI/537/05 w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2006 roku
XLI/538/05 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych
XLI/539/05 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
  Protokół XLI Posiedzenia Rady Miejskiej

XLI Posiedzenie Rady Miejskiej - 16 września 2005

XLII/540/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLII/541/05 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej
XLII/542/05 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Koszalińskiej
XLII/543/05 w sprawie wniesienia do "Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XLII/544/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XLII/545/05 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie lokowania farm wiatrowych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego
XLII/546/05 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Kołobrzegu
XLII/547/05 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu
XLII/548/05 w sprawie nadania Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej 1a imienia Zjednoczonej Europy
XLII/549/05 w sprawie nadania Statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu
XLII/550/05 w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu przy ulicy Arciszewskiego 20 imienia Jana Pawła II
XLII/551/05 w sprawie: udzielenia poręczenia dla Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. na realizację projektu "Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006"
XLII/552/05 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej stanu miejskich parków i zieleńców
XLII/553/05 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie zawartej umowy najmu lokalu użytkowego - kawiarni ADABAR
XLII/554/05 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg"
  Protokół XLII Posiedzenia Rady Miejskiej

XLIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 26 października 2005

XLIII/555/05 w sprawie opiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 - Obszaru "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski"
XLIII/556/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLIII/557/05 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Kołobrzeg z organizacjami biznesowymi działającymi na terenie miasta Kołobrzeg"
XLIII/558/05 w sprawie sprzedaży działki gruntu zabudowanej garażem, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej
XLIII/559/05 w sprawie przejęcia na własność Miasta Kołobrzeg samochodu osobowego marki BMW
Protokół XLIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XLIV Posiedzenie Rady Miejskiej - 22 listopada 2005

XLIV/560/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLIV/561/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLIV/562/05 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2006-2008
XLIV/563/05 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kołobrzeg wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp zoo
XLIV/564/05 w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp zoo - do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kołobrzeg
XLIV/565/05 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
XLIV/566/05 w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006
XLIV/567/05 w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w Kołobrzegu na lata 2006-2007"
XLIV/568/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIV/569/05 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję finansowaną częściowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego planowaną do realizacji w latach 2006 - 2009
XLIV/570/05 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia dla Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka zoo na realizację projektu "Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006"
XLIV/571/05 w sprawie zobowiązania do dokonania dopłaty na rzecz spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XLIV/572/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zoo - na realizację budownictwa mieszkaniowego
XLIV/573/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zoo - na realizację budownictwa mieszkaniowego
XLIV/574/05 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zoo - na realizację budownictwa mieszkaniowego
XLIV/575/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu- "Zagospodarowanie portu jachtowego w Kołobrzegu" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
XLIV/576/05 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu-"Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich Kołobrzegowi jako kolejny etap umocnienia współpracy transgranicznej z miastem Barth i innymi miastami niemieckimi" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
XLIV/577/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/367/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
XLIV/578/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/368/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
XLIV/579/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kołobrzeg
XLIV/580/05 w sprawie zasad współpracy Gminy Miejskiej Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Protokół XLIV Posiedzenia Rady Miejskiej

XLV Posiedzenie Rady Miejskiej - 06 grudnia 2005

XLV/581/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLV/582/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
XLV/583/05 w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
XLV/584/05 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
XLV/585/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg
XLV/586/05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg
XLV/587/05 w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Kołobrzegu oraz sposobu ich pobierania
XLV/588/05 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
XLV/589/05 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XLV/590/05 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/489/05 z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
XLV/591/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul 6 Dywizji Piechoty
XLV/592/05 w sprawie opiniowania przebiegu granic pasa technicznego brzegu morskiego
XLV/593/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/594/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/595/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/596/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/597/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/598/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
XLV/599/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom w Kołobrzegu
XLV/600/05 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
XLV/601/05 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
XLV/602/05 w sprawie przyznawania Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego
XLV/603/05 w sprawie realizacji projektu „Filia Akademii Sztuk Pięknych w Kołobrzegu”
XLV/604/05 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zawarcia z Zarządem Powiatu Kołobrzeskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kołobrzegu
Protokół XLV Posiedzenia Rady Miejskiej

XLVI Posiedzenie Rady Miejskiej - 28 grudnia 2005

XLVI/605/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLVI/606/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005 rok
XLVI/607/05 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w 2006 roku
XLVI/608/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego
XLVI/609/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz nieodpłatne przekazanie na własność lokalu użytkowego - garażu, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem, położonym w Kołobrzegu przy ulicy Trzebiatowskiej
XLVI/610/05 w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego - garażu, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działek, położonych w Kołobrzegu przy ul. Dubois 27
XLVI/611/05 zmieniająca uchwałę Nr XLV/597/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu
Protokół XLVI Posiedzenia Rady Miejskiej