Archiwum 2006

XLVIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 22 lutego 2006

XLVIII/613/06 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLVIII/614/06 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/236/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg
XLVIII/615/06 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
XLVIII/616/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Miejskiej Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg
XLVIII/617/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg

XLVIII/618/06 w sprawie powołania Młodzieżowej
XLVIII/619/06 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej
XLVIII/620/06 w sprawie podjęcia postępowania zmierzającego do zamiany działek położonych przy ul. Morawskiego w Kołobrzegu
XLVIII/621/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Wrocławskiej
XLVIII/622/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XLVIII/623/06 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie użyczenia nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XLVIII/624/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Szpitalnej 8
XLVIII/625/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu zabudowanej garażem, położonej w Kołobrzegu przy Alei I Armii Wojska Polskiego
XLVIII/626/06 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
XLVIII/627/06 w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
XLVIII/628/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
XLVIII/629/06 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli gospodarowania finansami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie
XLVIII/630/06 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie udzielenia pełnomocnictwa dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie
Protokół XLVIII Posiedzenia Rady Miejskiej

XLIX Posiedzenie Rady Miejskiej - 29 marca 2006

XLIX/631/06 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
XLIX/632/06 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska Kołobrzeg
XLIX/633/06 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej nabrzeża rzeki Parsęty przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
XLIX/634/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu- "Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich Kołobrzegowi jako kolejny etap umocnienia współpracy transgranicznej z miastem Barth i innymi miastami niemieckimi" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
XLIX/635/06 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2007
XLIX/636/06 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
XLIX/637/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej
XLIX/638/06 w sprawie zamiany prawa własności działki położonej przy ul. Stańczyka na prawo własności działki przy ul. Ewy Szelburg - Zarembiny
XLIX/639/06 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego
XLIX/640/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Kropskiej na działanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg
Protokół XLIX Posiedzenia Rady Miejskiej

LI Posiedzenie Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2006

LI/642/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Kołobrzeg z wykonania budżetu miasta za 2005 rok
LI/643/06 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LI/644/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LI/645/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LI/646/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LI/647/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LI/648/06 w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg
LI/649/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
LI/650/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dotyczących zlecania innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
LI/651/06 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/632/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg
LI/652/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Zagłoby
LI/653/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Franciszka Morawskiego
LI/654/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Koszalińskiej
LI/655/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
LI/656/06 w sprawie nadania nazwy parku w Kołobrzegu
LI/657/06 w sprawie nadania Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Kołobrzegu przy ulicy Unii Lubelskiej 23 imienia Marii Montessori
Protokół LI Posiedzenia Rady Miejskiej

LII Posiedzenie Rady Miejskiej - 23 maja 2006

LII/658/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LII/659/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LII/660/06 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto bankowych kredytów preferencyjnych
LII/661/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LII/662/06 w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg
LII/663/06 w sprawie utworzenia spółki akcyjnej „Klub Sportowy Kotwica Kołobrzeg” Spółka Akcyjna
LII/664/06 zmieniająca uchwałę Nr XLV/587/05 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Kołobrzegu oraz sposobu ich pobierania
LII/665/06 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/632/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg
LII/666/06 w sprawie podjęcia postępowania zmierzającego do nieodpłatnego nabycia działek położonych w Niekaninie w Gminie Kołobrzeg
LII/667/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Kolejowej
LII/668/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wschodniej
LII/669/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie naczelnego lekarza uzdrowiska
LII/670/06 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
LII/671/06 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu
LII/672/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/628/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
Protokół LII Posiedzenia Rady Miejskiej

LI Posiedzenie Rady Miejskiej - 31 marca 2006

LI/641/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kołobrzeg na 2006 rok
Protokół L Posiedzenia Rady Miejskiej

LIII Posiedzenie Rady Miejskiej - 11 lipca 2006

LIII/673/06 w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców dzieła - Pomnika I Marszałka RP Józefa Piłsudskiego w Kołobrzegu
LIII/674/06 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
LIII/675/06 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kołobrzeg
LIII/676/06 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/432/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Brzeskiej
LIII/677/06 w sprawie wniesienia do "Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
LIII/678/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Kniewskiego, Unii Lubelskiej i Okopowej
LIII/679/06 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Jasnej 29 w Kołobrzegu
LIII/680/06 w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu na własność, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców 13
LIII/681/06 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
LIII/682/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/617/06 z dnia 22 lutego 2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg
LIII/683/06 w sprawie przyjęcia polityki kultury Miasta Kołobrzeg na lata 2006 - 2008
LIII/684/06 w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej Miasta Kołobrzeg na lata 2006 - 2008
LIII/685/06 w sprawie nadania nazwy terenowi rekreacyjnemu w Kołobrzegu
LIII/686/06 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
LIII/687/06 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
LIII/688/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LIII/689/06 w sprawie przejęcia od Powiatu Kołobrzeskiego do zarządzania publiczną drogę powiatową ul. Bałtycką w Kołobrzegu
LIII/690/06 utworzeniu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw o nazwie "DROGA S 11"
Protokół LIII Posiedzenia Rady Miejskiej

LIV Posiedzenie Rady Miejskiej - 14 września 2006

LIV/691/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LIV/692/06 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto kredytu pomostowego na finansowanie projektu pn. "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej "EUROBOISKA"
LIV/693/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miejskiej Kołobrzeg w 2007 r.
LIV/694/06 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg
LIV/695/06 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek "KRASNAL" prowadzony przez miasto Kołobrzeg
LIV/696/06 w sprawie wniesienia do "Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/489/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
LIV/697/06 w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Arciszewskiego
LIV/698/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców, Solnej oraz Alei I Armii Wojska Polskiego
LIV/699/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Tadeusza Kościuszki
LIV/700/06 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Słowińców
LIV/701/06 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ulicy Kościuszki 26 w Kołobrzegu
LIV/702/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LIV/703/06 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
LIV/704/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LIV/705/06 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej prowadzonych inwestycji modernizacji i remontów drogowych w roku 2005 oraz 2006
  Protokół LIV Posiedzenia Rady Miejskiej

LV Posiedzenie Rady Miejskiej - 26 października 2006

LV/706/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
LV/707/06 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu – I etap” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LV/708/06 w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu na lata 2006- 2010
LV/709/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. I Armii Wojska Polskiego
LV/710/06 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Kiemliczów
LV/711/06 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego
LV/712/06 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 115 w obrębie 10 o powierzchni 0,3714 ha położonej w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza
LV/713/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w Niekaninie w Gminie Kołobrzeg
LV/714/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Lwowskiej i 1-go Maja w Kołobrzegu
LV/715/06 w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kołobrzeg
LV/716/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LV/717/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
LV/718/06 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
LV/719/06 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej realizację wniosków zawartych w uchwale Nr XXIX/303/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 listopada 2004 r. dot. stanu zabezpieczenia i zagospodarowania kołobrzeskich zabytków
  Protokół LV Posiedzenia Rady Miejskiej

II Posiedzenie Rady Miasta - 04 grudnia 2006

Nr II/3/06 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 - Kołobrzeg
Nr II/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Nr II/5/06 w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta
Nr II/6/06 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta
Nr II/7/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Nr II/8/06 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta
Protokół II sesji Rady Miasta

III Posiedzenie Rady Miasta - 11 grudnia 2006

Nr III/9/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
Nr III/10/06 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowych kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
Nr III/11/06 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu - etap II" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Nr III/12/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
Nr III/13/06 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Nr III/14/06 w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
Nr III/15/06 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 332/2 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Kolejowej
  Protokół III sesji Rady Miasta

IV Posiedzenie Rady Miasta - 29 grudnia 2006

IV/16/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2007
IV/17/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
IV/18/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
IV/19/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
IV/20/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg
IV/21/06 w sprawie wniesienia do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
IV/22/06 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Kołobrzeg samochodu osobowego marki Ford Fiesta
IV/23/06 w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta
IV/24/06 w sprawie wyboru reprezentanta Miasta Kołobrzeg na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
IV/25/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
IV/26/06 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącej Rady
IV/27/06 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg
  Protokół IV sesji Rady Miasta