6 sesja Rady Miasta - 05.03.2007 r.

VI Posiedzenie Rady Miasta - 05 marca 2007

Nr Temat uchwały

Pobierz

VI/36/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Kołobrzeg
VI/37/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej do zaskarżania aktów organów państwowych dotyczących wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Kołobrzeg
VI/38/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
VI/39/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w 2007 roku
VI/40/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
VI/41/07 w sprawie określenia zasad poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
VI/42/07 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
VI/43/07 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
VI/44/07 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska Kołobrzeg
VI/45/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej
VI/46/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty
VI/47/07 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach położonych przy ul. Stefana Żółkiewskiego
VI/48/07 w sprawie nadania nazwy parku w Kołobrzegu
VI/49/07 w sprawie wyznaczenia delegatów Miasta Kołobrzeg na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego "Pomerania"
VI/50/07 w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski
VI/51/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  Protokół