Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

11 sesja Rady Miasta - 31.07.2007 r.

XI Posiedzenie Rady Miasta - 31 lipca 2007

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

XI/107/07 w sprawie nadania Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Seniorowi Ignacemu Jeżowi tytułu "Honorowy Obywatel Kołobrzegu"
XI/108/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XI/109/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XI/110/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
XI/111/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2007-2013
XI/112/07 w sprawie: poręczenia weksla "in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XI/113/07 w sprawie: poręczenia przez Gminę Miasto Kołobrzeg weksla "in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XI/114/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bajecznej
XI/115/07 w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców
XI/116/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 64 - 66
XI/117/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Świętego Macieja
XI/118/07 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XI/119/07 w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/120/07 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/121/07 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/122/07 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania cen za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego
XI/123/07 w sprawie nadania Zespołowi Szkół Nr 2 przy ul. ppor. J. Śliwińskiego w Kołobrzegu imienia Józefa Wybickiego
XI/124/07 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/618/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XI/125/07 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej
XI/126/07 w sprawie: uznania przez Gminę Miasto Kołobrzeg Statutu Międzynarodowego Związku Hanzy uchwalonego na 20 Zjeździe w Zwolle (Holandia) w dniu 27 maja 2000 roku
XI/127/07 w sprawie wyłonienia przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu
XI/128/07 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg
XI/129/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącej Rady
XI/130/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej w zakresie spraw zawartych w pismach firmy PTO MOR-TAX "Radmor"
XI/131/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  Protokół