11 sesja Rady Miasta - 31.07.2007 r.

XI Posiedzenie Rady Miasta - 31 lipca 2007

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

XI/107/07 w sprawie nadania Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Seniorowi Ignacemu Jeżowi tytułu "Honorowy Obywatel Kołobrzegu"
XI/108/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XI/109/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
XI/110/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
XI/111/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata 2007-2013
XI/112/07 w sprawie: poręczenia weksla "in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XI/113/07 w sprawie: poręczenia przez Gminę Miasto Kołobrzeg weksla "in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XI/114/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bajecznej
XI/115/07 w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców
XI/116/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 64 - 66
XI/117/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Świętego Macieja
XI/118/07 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
XI/119/07 w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/120/07 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/121/07 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
XI/122/07 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania cen za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego
XI/123/07 w sprawie nadania Zespołowi Szkół Nr 2 przy ul. ppor. J. Śliwińskiego w Kołobrzegu imienia Józefa Wybickiego
XI/124/07 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/618/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kołobrzegu
XI/125/07 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej
XI/126/07 w sprawie: uznania przez Gminę Miasto Kołobrzeg Statutu Międzynarodowego Związku Hanzy uchwalonego na 20 Zjeździe w Zwolle (Holandia) w dniu 27 maja 2000 roku
XI/127/07 w sprawie wyłonienia przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu
XI/128/07 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg
XI/129/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącej Rady
XI/130/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej w zakresie spraw zawartych w pismach firmy PTO MOR-TAX "Radmor"
XI/131/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  Protokół