14 sesja Rady Miasta - 26.10.2007 r.

XIV Posiedzenie Rady Miasta - 26 października 2007

Nr Temat uchwały

Pobierz

XIV/142/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
XIV/143/07 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XIV/144/07 w sprawie: poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
XIV/145/07 w sprawie: poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
XIV/146/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
XIV/147/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XIV/148/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Grudziądzkiej
XIV/149/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 314/7, położonej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków obręb Korzystno
XIV/150/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg
XIV/151/07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję 2008 – 2011
XIV/152/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
XIV/153/07 w sprawie odwołania i powołania przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg
XIV/154/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej do powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
XIV/155/07 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Biura Kadr i Płac – podróży służbowych krajowych i zagranicznych w latach 2004-2006
  Protokół