19 sesja Rady Miasta - 26.03.2008 r.

XIX Posiedzenie Rady Miasta - 26 marca 2008

Nr Temat uchwały

Pobierz

XIX/256/08 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008 r.
XIX/257/08 w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
XIX/258/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na realizację zadania budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja, Jedności Narodowej, Wolności, Mazowiecka w Kołobrzegu
XIX/259/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XIX/260/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
XIX/261/08 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Westerplatte i ul. Towarowej
XIX/262/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/558/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu
XIX/263/08 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/247/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzegu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XIX/264/08 w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2009
XIX/265/08 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
XIX/266/08 w sprawie wyrażenia woli nadania Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta
XIX/267/08 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Kołobrzegu
XIX/268/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Rad Osiedli w Kołobrzegu
XIX/269/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
XIX/270/08 w sprawie przyjęcia wniosku z kontroli sprawdzającej realizację uchwały Nr LV/719/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej realizację wniosków zawartych w uchwale Nr XXIX/303/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia30 listopada 2004r. dotyczącej stanu zabezpieczenia i zagospodarowania kołobrzeskich zabytkówprotokól Nr 19 z XIX sesji.doc

566 KBPobierzPodgląd pliku