Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Pełna treść przyznanych dotacji

140 KBPobierzPodgląd pliku