Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tabela - wykaz NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Licznik odwiedzin: Darmowy licznik odwiedzin

 
1 RADZIWIŁA, SAPIEHY, ZAMOYSKIEGO
26 DZIAŁEK
ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
mapka - tabela: zobacz
foto: foto
film: zobacz
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: podgląd ceny w dokumentacji
termin: 27.11.2020 r.
TRYB ZDALNY
 
2 WSCHODNIA ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
mapka oddalenie: zobacz
lokalizacja: zobacz
pow. (ha): 0,9286
opis nieruch.: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta, ca. 400 m od morza, uzbrojenie techniczne terenu pełne. Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew.
przeznaczenie: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

16.000.000 zł (23% VAT)

termin: 21.12.2020 r.
TRYB ZDALNY
 
3 ARTYLERYJSKA ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
mapka oddalenie: zobacz
lokalizacja: zobacz
pow. (ha): 0,9286
opis nieruch.: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta, uzbrojenie techniczne terenu pełne. Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami; budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe (usługi nieuciążliwe i usługi związane z handlem i gastronomią, wyłącznie w parterach budynków), obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 1000 m2
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

1.107.000 zł (23% VAT)

termin: 21.12.2020 r.
TRYB ZDALNY
 
4 GRZYBOWSKA - działka 568/2 ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,8972
mapka: zobacz
mapka: zobacz
foto: zobacz
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra, od ul. Grzybowskiej, urządzonej. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 3.800.000 zł - brutto (w tym podatek VAT 23%)
termin: 04.12.2020 r.
TRYB ZDALNY
 
5 JEDNOŚCI NARODOWEJ ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0019
0,0445
opis nieruch.: Działka nr 41/6 ma kształt regularny, prostokątny, teren zakrzaczony, działka nr 41/13 stanowi drogę dojazdową m.in. do działki nr 41/6. Dostęp do nieruchomości średni od ul. Jedności Narodowej, ulicą urządzoną przez działkę nr 41/17 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Otoczenie i sąsiedztwo o funkcji - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położenie bardzo dobre.
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta działki opisane symbolem MW.A-5 - teren istniejącej zabu-dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej, wielorodzinnej i jednorodzinnej gospodarstw ogrodniczych i zabudowy magazynowo składowej.
lokalizacja: zobacz w google
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
ccena: 21.700 zł brutto w tym 23% VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
6 1-go MAJA

odwołanie przetargu
ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0962
mapka: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
zdjęcie: zobacz
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 645.000 zł (w tym 23% VAT)
data przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona
7 Michałowskiego
339/5
ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
8 Michałowskiego
339/6
ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
9 LWOWSKA ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,4588
przeznaczenie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P - adaptowane na cele magazynowo - składowe oraz usługowe - teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 365.000 zł (w tym podatek VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona
 
10 6 DYWIZJI PIECHOTY ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,2927
mapka: zobacz
foto: foto 1 | 2
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" działka leży w terenie oznaczonym symbolem U52, przeznaczenie podstawowe: pod usługi, handel o powierzchni sprzedaży do 400m 2, gastronomia, wystawiennictwo, rozrywka itp. Przeznaczenie uzupełniające: usługi kultury, biurowo-administracyjne
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 800.000 zł (23% VAT)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona
 
1 KORZYSTNO ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
plan miejscowy: zobacz
pow. (ha): 45,4429
opis nieruch.: Działki położone na terenie Gminy Kołobrzeg pomiędzy miastem Kołobrzeg a miejscowością Grzybowo w pobliżu drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej
przeznaczenie: pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz usługowych
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-

 
2 BRZESKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
nr działki i obręb: 4/37, 4/38, 4/227, 4/230, 4/233
obręb 8
pow. (ha): 74,6709 ha łącznie
opis nieruch.: Tereny Podczela położone są na kępie wysoczyznowej - płaskiej wysoczyzny moreny dennej, wznoszącej się na poziomie 6-9 m npm, oddzielonej od położonej na północ plaży brzegiem klifowym i wąskim, niskim wałem wydm (wysokość 2-5 m npm), od południa otoczonej obniżeniem pradoliny torfowisk bagiennych. Wysoczyzna stanowi teren o korzystnych, ze względu na możliwość posadowienia różnorodnych budynków, warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w zainwestowaniu tego terenu wynikają z istniejących i projektowanych form ochrony środowiska i przyrody oraz obowiązujących przepisów. Tereny dawnego lotniska, składające się na nieruchomość, tworzą wyodrębnioną strukturę przestrzenną. Stanowią go zespół pasów startowych i dróg dojazdowych oraz ukryte w pagórkach hangary. Grunty w przeważającej części stanowią pastwiska trwałe klasy PsIV, PsV i PsVI. Tereny rolnicze wymagają zmiany przeznaczenia dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest inwestycyjnym terenem o wszechstronnych możliwościach wykorzystania: hotele, centra kongresowe, zabudowa turystyczna i pensjonatowa, zabudowa mieszkalna, usługi sportu i rekreacji, lotnisko sportowo-turystyczne.
przeznaczenie: Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta obszar oznaczono symbolami:
MW.C-6 teren powojskowy niezainwestowany; W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje:- gospodarcza;- hotelowa i pensjonatowa;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (kasyno);- mieszkaniowa jednorodzinna, z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi dla stref nalotów i obszarów sąsiadujących z terenem lotniska wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi należy:- uwzględnić obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; zabronić budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od granicy lotniska. W przypadku zaniechania realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi; możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji:- mieszkaniowa wielorodzinna;- mieszkaniowa jednorodzinna;- apartamentowa;- hotelowa i pensjonatowa;- uzdrowiskowa i usług zdrowia;- konferencyjna;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (np. kasyno);- usługowa - oświatowa i kulturowa. Należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy (pierzei) od strony morza z dopuszczeniem realizacji budynków o wysokości do 100m n.p.t. Obiekty o wysokości większej/równej 100 m n.p.t., powinny zostać odpowiednio zgłoszone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenie MW.C-6 - w momencie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nawiązać do połączeń komunikacyjnych przewidzianych w planach miejscowych sąsiedniej gminy. W miarę możliwości należy dążyć do realizacji jak największej ilości parkingów podziemnych oraz realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych.
US-4 teren niezainwestowany (powojskowy); możliwość powiększenia istniejącego lotniska w Bagiczu (Gm. Ustronie Morskie) i/lub możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: - rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (pole golfowe, aeroklub, sporty spadochronowe, itp.) W przypadku rezygnacji z realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego dopuszcza się również jako kierunek lokalizację następujących funkcji: - usługowa - oświatowa i kulturowa- hotelowa- gastronomiczna
Należy dążyć do ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych emitowanych w kierunku terenów MW.C-6. W przypadku realizacji zabudowy na ww. terenie linię zabudowy należy wyznaczyć na etapie planu miejscowego w odległości nie bliższej niż 200 m od brzegu klifowego.
Na terenie bezpośrednio sąsiadującego z oferowaną działką osiedla Podczele zrealizowano kilka projektów deweloperskich, cieszących się dużym popytem wśród lokalnej społeczności, jak również mieszkańców innych miast i państw, szukających ciekawej oferty inwestycyjnej.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 100.000.000 zł (minimum)