Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Noclegi dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg

w ramach projektu "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Nr sprawy WRM-3056-1/09.V-8 /11

Przedmiot

  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia na potrzeby realizacji projektu "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Nocleg dla dwóch uczestników szkolenia wraz ze śniadaniem. Nocleg dla każdego uczestnika w pokoju jednoosobowym.
  3. Okres realizacji: 3 doby hotelowe w okresie 01-04.02.2011, tzn. nocleg z wtorku na środę, ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek.
  4. Miejsce realizacji - Bydgoszcz.

Termin realizacji - 01-04.02.2011
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Kryterium oceny ofert

  1. ocena formalna oferty - spełnianie warunków
  2. cena brutto - 100%

Termin składania ofert - 24.01.2011 godzina 10:00
Ofertę można złożyć osobiście ( w pokoju nr 215 w Wydziale Rozwoju Miasta ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe - "Noclegi dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg" w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, faxem pod numer 943551583 lub pocztą elektroniczną na adres a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e - mail: "Zapytanie ofertowe - "Noclegi dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg").


Zapytanie ofertowe

145 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

124 KBPobierzPodgląd pliku