47 sesja Rady Miasta - 8.06.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLVII sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XLVII/608/10 w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnegoe

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/609/10 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

31 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 609

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/610/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

68 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- załączniki do Uchwały Nr 610

3.7 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/611/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII//612/10 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/613/10 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Tarnopolskiej

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/614/10 w sprawie sprzedaży działek położonych w obrębie nr 1 miasta Kołobrzeg

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/615/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Nowogródzkiej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/616/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Kasprowicza

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/617/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. ppor. Emilii Gierczak

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/618/10 w sprawie sprzedaży działki nr 228/1 o powierzchni 0,0136 ha, położonej w obrębie 12 miasta Kołobrzeg przy ul. Stanisława Dubois

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/619/10 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością położonych na niej budynków na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/620/10 w sprawie odpłatnego nabycia części wspólnej budynku przy ul. Unii Lubelskiej 43

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/621/10 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 12/9 położonej w obrębie 11, przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/622/10 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych na Bulwarze im. J. Szymańskiego na 2010 rok

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/623/10 w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr 46 obręb 4, położonej w Kołobrzegu w Parku im. S. Żeromskiego

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/624/10 w sprawie nadania nazwy rondu w Kołobrzegu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/625/10 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/626/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu "Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/627/10 w sprawie oświadczenia dotyczącego wniosku Starosty Kołobrzeskiego o podjęcie uchwały zwalniającej grunty Skarbu Państwa od podatku od nieruchomości

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/628/10 w sprawie oświadczenia dotyczącego leczenia i rehabilitacji dzieci w Kołobrzegu

40 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/629/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/630/10 uchylająca uchwałę NR XXV/359/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

22 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z sesji

380 KBPobierzPodgląd pliku