50 sesja Rady Miasta - 29.09.2010 r.

Uchwały L sesji Rady Miasta

Uchwała Nr L/668/10w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/669/10w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/670/10w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/671/10w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr L/672/10w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/673/10 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/674/10w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

77 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/675/10w sprawie uchwalenia Lokalnego programu rewitalizacji obszarów powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010-2015

6.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/676/10w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/677/10w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/678/10w sprawie sprzedaży udziału w działce położonej w Kołobrzegu przy Alei I Armii Wojska Polskiego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/679/10w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 15 lat działek nr 175/34, 175/35, 175/36, 170 oraz części działki nr 175/14 obręb 11 położonych przy ul. Żurawia i Św. Macieja w Kołobrzegu

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/680/10w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2013 roku, działki nr 56 oraz części działki nr 48/29 obręb 12, położonych przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/681/10w sprawie wniesienia do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/682/10w sprawie nadania Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr L/683/10w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/684/10zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska”, oznaczonych symbolem MN37 przy ul. Gnieźnieńskiej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/685/10w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr L/686/10w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej prowadzonej przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu – 2009 r.

24 KBPobierzPodgląd pliku