26,09,2008 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na remont elewacji budynku Przedszkola nr 2 ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu

5 września 2008
BZ.II.341-1/3/3/08

OGŁOSZENI E
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
remont elewacji budynku Przedszkola nr 2 ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Miejskich (ZBPM) w Kołobrzegu ul. Borzymowskiego 8, tel. (094) 3549755 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Rolska, e-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 15 zł. Należność należy wpłacać przelewem na konto ZBPM: 97 1020 2821 0000 1002 0024 5340 lub gotówką w ZBPM, ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu. Przedmiotem zamówienia są:

 1. Roboty remontowe elewacji budynku głównego:
  1. naprawy ubytków tynku
  2. remont okładzin schodów zewnętrznych
  3. naprawa - wymiana obróbek blacharskich nie nadających się do użytku
  4. położenie nowych tynków
 2. Roboty remontowe elewacji części dobudowanej:
  1. ocieplenie ścian styropianem gr. 6cm (359m2)
  2. wymiana starych okien na okna PCV (19m2) i drzwi (3m2)
  3. roboty dekarsko - blacharskie
  4. położenie nowych tynków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 26.09.2008r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 26.09.2008 r. o godz.10:00

 • Kod CPV - 45.45.30.00-7
 • Termin realizacji zamówienia: 20.11.2008 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) oraz którzy:

 • przedłożą wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane w ograniczonym zakresie wraz z ważnym zaśw. o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie OC
 • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 05.09.2008r. pod numerem 214638-2008

Opracowała: Marta Łukaszewicz
inspektor BZ, tel. (094) 35 51 581Załączniki.zip

8.3 MBPobierzPodgląd pliku

Umowa.doc

83 KBPobierzPodgląd pliku

Opis.doc

40 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

138 KBPobierzPodgląd pliku