28,05,2008 r. - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na remont ul. Wodnej w Kołobrzegu

Kołobrzeg, 30 kwietnia 2008 BZ- 341-0/4/19/08

OGŁOSZENIE URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: remont ul. Wodnej w Kołobrzegu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Komunalnym pok. nr 17 Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094) 35-51-622 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Waldemar Kazimierski - Inspektor Referatu Drogowego, e-mail: w.kazimierski@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 15 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: remont ul. Wodnej w Kołobrzegu, w tym:

 1. rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych przy użyciu frezarki z odwiezieniem do utylizacji na odległość do 20 km - 1.031,60 m2
 2. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową - 400,00 mb
 3. roboty ziemne na głębokości 10 i 20 cm z odwiezieniem na odl. do 3 km - 708,00 m2
 4. ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,0575 m3/mb - 412,00 mb
 5. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych żwirowo - piaskowych - 1.378,00 m2
 6. wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej - 417,60 m2
 7. regulacja urządzeń podziemnych - 33 szt.
 8. dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 1 kpl.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 28.05.2008r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 28.05.2008r. o godz.10:00

 • Kod CPV - 45.23.31.20-6
 • Termin realizacji zamówienia: 30.09.2008 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) oraz którzy:

 • wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o powierzchni 1.300 m2 wraz z dokumentem potwierdzającym należyte ich wykonanie
 • przedłożą wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień drogowych bez ograniczeń na stanowisku kierownika budowy
 • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2008r. pod numerem 91090-2008

Opracowała: mgr inż. Marta Łukaszewicz inspektor BZ, tel. (094) 35 51 581


Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

 • Część I: Instrukcja dla Wykonawców |
 • Część II: Formularz Oferty + załączniki |
 • Część III: Projekt umowy |


sprostowanie.doc

25 KBPobierzPodgląd pliku