Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Protokół Nr 9 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 15.03.2023r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas - Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 2.03.2023 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na wykaz lokalizacji na sezon 2023.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała lokalizacje artystyczne na Bulwarze Jana Szymańskiego na okres jednego roku.
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
  4. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na zawarcie umów dzierżaw.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony garażu położonego w Kołobrzegu na działce nr 141/10 obr. 12 przy al. I Armii Wojska Polskiego.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku.
  4. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na sprzedaż pomieszczenia. Wyraziła zgodę na kontynuację umowy najmu.
  5. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na umorzenie zadłużenia. Zaproponowała możliwość odpracowania zadłużenia
  6. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty.
 5. Sprawy PRO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie określenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz członków dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach członków zarządów dzielnic: Solne Zdroje, Śródmieście, Zamoście, Radzikowo, Lęborskie, Zachodnia, Ogrody, Rzemieślnicza, Podczele.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg do Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „NIWA” w Kołobrzegu.
 7. Sprawy WPiO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Sprawy BAK
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
 9. Sprawy WiR
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
 10. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenów położonych pomiędzy ulicami Kielecką, Solną i ppor. J. Śliwińskiego.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Solną a morskimi wodami wewnętrznymi portu morskiego w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 71/1 i 71/2 położonych w obrębie 4.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty.