Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Protokół Nr 8 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 2.03.2023 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas - Wójtowicz
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 22.02.2023 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o unieważnionym zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa ulicy Spacerowej w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowa filii Biblioteki w Dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na sprzedaż działki.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na użyczenie terenu.
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę, zgodnie z opinią Wydziału.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na wynajem pomieszczenia.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/21 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
 5. Sprawy PRO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenia w sprawie wyborów na członków zarządu dzielnic.
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z raportem z konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Kołobrzeg .
 6. Sprawy BPM
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Układ wykonawczy uchwał Rady Miasta Kołobrzeg podjętych na LIX sesji.
   1. Uchwała Nr LIX/882/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., (WIR, GKL, WS)
   2. Uchwała Nr LIX/883/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, (WiR, GKL)
   3. Uchwała Nr LIX/884/23 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, (WPiO)
   4. Uchwała Nr LIX/885/23 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przyjęcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Termomodernizacji Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu z programu priorytetowego 8.9.2. Klimatyczne uzdrowiska Część 2)Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, (WiR)
   5. Uchwała Nr LIX/886/23 w sprawie sprzedaży działki numer 48/9 obręb 17 położonej przy ul. Piotra Michałowskiego w Kołobrzegu, (GN)
   6. Uchwała Nr LIX/887/23 w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów, (PNW)
   7. Uchwała Nr LIX/888/23 w sprawie odmowy realizacji wniosku o wstrzymanie uchwały w spawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 9 lat zabudowanej części działki numer 119 obręb 5 o powierzchni 3,6753 ha, położonej przy ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu, (GN)
   8. Uchwała Nr LIX/889/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. (GN)
   9. Uchwała Nr LIX/882/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.,
   10. Uchwała Nr LIX/883/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043,
   11. Uchwała Nr LIX/884/23 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
   12. Uchwała Nr LIX/885/23 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przyjęcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Termomodernizacji Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu z programu priorytetowego 8.9.2. Klimatyczne uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych,
   13. Uchwała Nr LIX/886/23 w sprawie sprzedaży działki numer 48/9 obręb 17 położonej przy ul. Piotra Michałowskiego w Kołobrzegu,
   14. Uchwała Nr LIX/887/23 w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów,
   15. Uchwała Nr LIX/888/23 w sprawie odmowy realizacji wniosku o wstrzymanie uchwały w spawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 9 lat zabudowanej części działki numer 119 obręb 5 o powierzchni 3,6753 ha, położonej przy ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
   16. Uchwała Nr LIX/889/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.