Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

15.06.2009 r. - ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na dostawę i montaż kontenerowej toalety publicznej w Kołobrzegu

03 czerwca 2009
BZ.III.341-0/2/8/09

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostawę i montaż kontenerowej toalety publicznej w Kołobrzegu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji pok. nr 20 Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094) 35-51-541 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Justyna Greczyńska - Podinspektor Wydziału Inwestycji, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 20 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przenośnej toalety publicznej składającej się z trzech zestawionych prostopadłościanów o podstawie sześciokąta, z których zewnętrzne spełniają funkcję toalety męskiej i damskiej, a środkowa służy jako pomieszczenie techniczno - socjalne. Całkowita powierzchnia zabudowy obiektu to maksymalnie 15 m2. Wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Zagospodarowanie działki poprzez przygotowanie terenu pod montaż toalety, ustawienie toalety wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wykonanie dojścia do szaletu, zamontowanie lampy oświetlającej dojście do szaletu na ścianie obiektu, ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 15.06.2009r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 15.06.2009. o godz.10:00

  • Kod CPV - 44211100-3
  • Termin realizacji zamówienia: 15.07.2009 r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz którzy:

  • Wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • Przedłożą dokumenty potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonano co najmniej 1 dostawę kontenerowej toalety, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wymagane jest potwierdzenie należytego wykonania zadania odpowiednimi dokumentami
  • Przedłożą dokumenty stwierdzające, że osoba która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie ograniczonym, wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie OC - zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 03.06.009r. pod numerem 85667- 2009

Opracowała: Julia Tarnawczyk
podinspektor BZ, tel. (094) 35 51 581Zmiana w SIWZ - informacja.doc

44 KBPobierz

Zmiana w SIWZ - część opisowa.doc

43 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 05-06-2009.doc

40 KBPobierz

Załączniki.zip

23 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

254 KBPobierz

Zestawienie dokumentacji.doc

32 KBPobierz

Umowa.doc

119 KBPobierz

Opis.doc

51 KBPobierz