Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

02.02.2009 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na dostawę wyposażenia ruchomego: mebli i sprzętu audiowizualnego do RCK w Kołobrzegu - etap II

13 stycznia 2009
BZ.I.341-0/2/22/08

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostawa wyposażenia ruchomego: mebli i sprzętu audiowizualnego do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Inwestycji 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094)35 51 542 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest - Andrzej Rypina- Gł. specjalista Wydziału Inwestycji tel. (094) 35 51 542, e-mail: rypina@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 50 zł. Płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta Kołobrzeg lub przelewem
na konto PKO BP S.A. o/Kołobrzeg , Nr konta 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia ruchomego: mebli i sprzętu audiowizualnego do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II. W ramach usługi należy dostarczyć do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu przy ul. Solna 1:

  1. meble: ustawić i zamontować zgodnie z opisem w pomieszczeniach wyszczególnionych w załącznikach w SIWZ
  2. sprzęt audiowizualny i AGD: ustawić w pomieszczeniach (lub wskazanych miejscach wyszczególnionych w załącznikach SIWZ) zamontować, podłączyć i uruchomić

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. Nr 104, I piętro) w terminie do dnia 02.02.2009 r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13
w sali konferencyjnej w dniu 02.02.2009 r. o godz.10:00

  • Kod CPV- 39151300-8, 32321200-1
  • Termin realizacji zamówienia 30.04.2010 r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz, którzy:

  • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • przedłożą oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • przedłożą dowód wniesienia wadium

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 13.01.2009 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 3946 -2009Pytania i odpowiedzi z dnia 29-01-2009.doc

72 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.01.2009 r..doc

43 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

432 KBPobierz

Załączniki.zip

17.0 MBPobierz

Umowa.doc

198 KBPobierz

Opis.doc

170 KBPobierz