Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

10.12.2008 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Miasto Kołobrzeg

28 listopada 2008
BZ.II.341-0/4/35/08

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Miasto Kołobrzeg

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Komunalnym pok. nr 9 Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094) 35-51-537 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Roman Buszac - Inspektor Wydziału Komunalnego, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 5 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej do punktów zasilania oświetlenia będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg rozmieszczonego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg standardowego profilu zużycia do włączania i wyłączania oświetlenia, o łącznym rocznym czasie dostarczanie energii elektrycznej w wysokości 4000 godz./rok. Średnie dobowe zapotrzebowanie ok. 1,47 MWh. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie dostawy 535MWh. Moc umowna 226,7kW, moc zainstalowanych źródeł światła 152,5kW. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 10.12.2008r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 10.12.2008 r. o godz. 10:00

  • Kod CPV - 09.31.00.00-5
  • Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) oraz którzy:

  • przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • przedłożą koncesję na sprzedaż energii elektrycznej lub inny dokument uprawniający

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.11.2008r. pod numerem 252110-2008

Opracowała: Marta Łukaszewicz
inspektor BZ, tel.: +48 94 35 51 581Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

346 KBPobierz