Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

21.10.2008 r. - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa.

10 października 2008
BZ.I.341-0/2/21/08

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
monitoring TV Miasta Kołobrzeg - rozbudowa

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS) pok. nr 20, tel. (094) 35-51-541 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Agata Ulewicz - Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg, e-mail: a.ulewicz@um.kolobrzeg.pl  Koszt specyfikacji wynosi 30 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową zadania: Monitoring TV Miasta Kołobrzeg - rozbudowa, w tym:

  1. Zintegrowany Zespół Monitorujący
  2. Rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu
  3. Rozbudowa istniejącej Stacji Bazowej
  4. Podłączenie do istniejącego Centrum Monitoringu, z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie instalacji.

Ilość stanowisk obserwacyjnych: 3 sztuki, w tym 1 szt. na Molo, 1 szt. na Placu przy skateparku na os. Ogrody, 1szt. przeniesienie kamery z budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Skwer Pionierów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 21.10.2008r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 21.10.2008 r. o godz.1000.

  • Kod CPV - 34.97.10.00-4
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2008r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) oraz, którzy:

  • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • przedłożą odpowiednie dokumenty stwierdzające, że wykonawca posiada następujące licencje i uprawnienia: a) poświadczenie bezpieczeństwa (dostęp do informacji niejawnych), b) koncesję MSWiA na prowadzenie działań w obszarze usług ochrony w formie zabezpieczenia technicznego montaż urządzeń i systemów alarmowych, c) posiada licencję I stopnia dla pracowników wykonujących system i II stopnia dla właściciela firmy, d) posiadają autoryzacje, certyfikat uprawniający do instalacji, konfiguracji i serwisowania urządzeń monitoringu wizyjnego oferowanej firmy (w tym dla osób, pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie)

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 10.10.2008 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 260819-2008.zmiana terminu przetargu.doc

24 KBPobierz

Odp.II-Monitoring Tv Miasta Kołobrzeg-rozbudowa.doc

1.5 MBPobierz

Odp.I -Monitoring Tv Miasta Kołobrzeg-rozbudowa.doc

1.5 MBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ_Lokalizacja kamery Skwer Pionierów.pdf

275 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 3 do SIWZ_przedmiar_przeniesienie.pdf

58 KBPobierz na dysk

szafka telekomunikacyjna Skwer Pionierów Model (1).pdf

40 KBPobierz na dysk

Specyfikacja wykonania instalacji CCTV Skwer Pionierów.pdf

92 KBPobierz na dysk

Projekt instalacji monitoringu miasta CCTV Kołobrzeg Skwer Pionierów.pdf

109 KBPobierz na dysk

Zasilanie punktu kamerowego Skatepark Model (1).pdf

39 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 7 do SIWZ_Lokalizacja kamery Skatepark.pdf

482 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 3 do SIWZ_przedmiar_Plac przy Skateparku.pdf

72 KBPobierz na dysk

szafka telekomunikacyjna Skatepark Model (1).pdf

40 KBPobierz na dysk

Specyfikacja wykonania instalacji CCTV Plac przy skatepark….pdf

92 KBPobierz na dysk

Projekt instalacji monitoringu miasta CCTV Kołobrzeg Skatepark.pdf

125 KBPobierz na dysk

Zasilanie punktu kamerowego Molo Model (1).pdf

37 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 7 do SIWZ_ Lokalizacja kamery Molo.pdf

162 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 3 do SIWZ_przedmiar_ Molo.pdf

70 KBPobierz na dysk

szafka telekomunikacyjna Molo Model (1).pdf

39 KBPobierz na dysk

Specyfikacja wykonania instalacji CCTV Molo przy Bałtyku.pdf

94 KBPobierz na dysk

Projekt instalacji monitoringu miasta CCTV Kołobrzeg Molo.pdf

126 KBPobierz na dysk

CZĘŚĆ III.doc

55 KBPobierz

CZĘŚĆ II.doc

92 KBPobierz

CZĘŚĆ I.doc

135 KBPobierz

CZEŚĆ IV.doc

27 KBPobierz

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.doc

114 KBPobierz

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa.doc

32 KBPobierz