Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

14.08.2007 r. - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na monitoring TV Miasta - rozbudowa

Kołobrzeg, dnia 27 lipca 2007 r.
BZ- 341-0/2/15/07

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na
monitoring TV Miasta - rozbudowa

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS), tel. (094) 35-51-604 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Łukaszewicz - Podinspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego - dostawa i montaż 1 kamery wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia
 2. Rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu
 3. Rozbudowa istniejącej Stacji Bazowej o dodatkowy sektor
 4. Podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu
 5. Rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji wraz z przeszkoleniem pracowników obsługujących radiowy system monitoringu
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 14.08.2007 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 14.08.2007 r. o godz.10:30.

 • Kod CPV - 29.81.61.00-3, 45.31.62.10-0
 • Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.10.2007 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto- 95%
 • Czas reakcji na awarię i usunięcie awarii - 5%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) oraz, którzy posiadają nw. licencje, koncesje i uprawnienia:

 • poświadczenie bezpieczeństwa (dostęp do informacji niejawnych)
 • koncesję MSWiA na prowadzenie działań w obszarze usług ochrony w formie zabezpieczenia technicznego montaż urządzeń i systemów alarmowych
 • licencję I-go stopnia dla pracowników wykonujących system i II-go stopnia dla właściciela firmy
 • autoryzację, certyfikat uprawniający do instalacji, konfiguracji i serwisowania urządzeń monitoringu wizyjnego oferowanej firmy
 • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Opracowała: mgr Katarzyna Janicka
inspektor, tel. (094) 35 51 581

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

 • Część I: Instrukcja dla wykonawców wraz załącznikami |
 • Część II: Projekt umowy |
 • Część III: Opis przedmiotu zamówienia |