Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

09.10.2009 r. - dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw

30 września 2009
BZ.III.341-0/4/31/09

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Inwestycji 78-100 Kołobrzeg, tel. (094) 35-51 538 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest, Mira Sierżęga - podinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, Wydział Komunalny- Referat Lokalowy, tel. (094) 35 51 538, e-mail: m.sierzega@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 15 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kołobrzegu lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg 78 1020 2821 1402 0003 5675. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w tym:

  1. dostarczenie urządzeń zabawowych. Zamówienie obejmuje urządzenia zabawowe w ilości 25 sztuk: bujaki (sprężynowce) - 9 szt; - Huśtawka wagowa (równoważnia) - 1 szt; Huśtawka wagowa (równoważnia ) - 1 szt: Huśtawka łańcuchowa pojedyncza z siedziskiem prostym - 1 szt: Huśtawka łańcuchowa pojedyncza z siedziskiem zabudowanym dla dzieci do 3 lat - 1 szt; Piaskownica - 1 szt; Huśtawka łańcuchowa podwójna z siedziskiem z opon -2 szt; Zestaw zabawowy nr 1 - 1 szt Potrójny drążek - 1 szt; Pionowa przeplotnia z kręgów stalowych - 1 szt; Mini bramka z koszem - 1 szt; Zestaw zabawowy nr 2 - 1 szt; Urządzenie do gry w kółko i krzyzyk - 1 szt; Tablica do rysowania - 2 szt; Karuzela - 1 szt; Zestaw zabawowy nr 3 - 1 szt
  2. wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały w wykazie urządzeń zabawowych stanowiącym. Część II niniejszej SIWZ .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 09.10.2009r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 09.10.2009. o godz.10:00

  • Kod CPV - 37535200-9
  • Termin realizacji zamówienia: 20.11.2009 r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz którzy:

  • Przedłożą dokumenty potwierdzające wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te wykonane zostały należycie ( referencje lub protokóły odbioru prac ). W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej 1 dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto
  • Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • Przedłożą formularz cenowy

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.09.2009r. pod numerem 166389- 2009

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

Opracowała: Julia Tarnawczyk, podinspektor BZ, tel 094 35 51 581


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

286 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2009 - zestaw pierwszy

47 KBPobierz