Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

12.03.2010 r. - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II - dostawa fortepianu

02 marca 2010
BZ-3410-2.I-3/10

OGŁOSZENIE
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II - dostawa fortepianu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Inwestycji 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (94)35 51 542 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest - Andrzej Rypina- Gł. specjalista Wydziału Inwestycji tel. (94) 35 51 542, e-mail: rypina@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 5 zł. Płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta Kołobrzeg lub przelewem na konto PKO BP S.A. o/Kołobrzeg, Nr konta 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675.

Zamówienie obejmuje dostawę instrumentu muzycznego - Fortepianu (z pokrowcem) oraz metalowej ławy (siedziska) do fortepianu, do obiektu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu przy ul. Solnej 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 12.03.2010r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 12.03.2010 r. o godz.10:00

 • Kod CPV- 37 31 00 00-4
 • Termin realizacji zamówienia 05.07.2010 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz, którzy:

 • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
 • przedłożą oświadczenia:
  1. że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  3. przedłożą formularz cenowy
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Dostawcę aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Dostawcę aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 u.P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Dostawcę, aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
 • wykażą się opłaconą polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 02.03.2010 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56554 -2010

Zastępca Prezydenta
Tomasz Tamborski

Opracowała: Edyta Majewska
inspektor BZ, tel. 94 35 51 581


Pytania i odpowiedzi (zestaw pierwszy) - 03.03.2010 r.

78 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia!!

440 KBPobierz

Opis

162 KBPobierz

Umowa projekt

200 KBPobierz