Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

13.11.2009 r. - dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu do pomieszczeń kuchni Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu

4 listopada 2009
BZ.I.341-0/1/1/09

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu do pomieszczeń kuchni Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg (pok. nr 114) lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Romuald Kociuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, tel. (94) 35 51 610, e-mail: r.kociuba@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 15zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kołobrzegu lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg 78 1020 2821 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:

 1. urządzeń do kuchni takich jak: maszyna do mielenia typu np. Wilk, zmywarki kapturowe, profesjonalne kuchnie gastronomiczne, patelnia uchylna, obieraczka do warzyw, okapy wentylacyjne, chłodziarko - zamrażarki
 2. mebli kuchennych takich jak: stół ze zlewem dwukomorowym, stoły robocze, basen jednokomorowy, szafa magazynowa, regał
 3. sprzętu typu: talerze, sztućce, garnki, kubki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 13.11.2009r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 13.11.2009. o godz.10:00

 • Kod CPV - 39.14.11.00-3, 39.22.10.00-7, 39.31.20.00-2, 39.31.40.00-6, 39.34.00.00-7
 • Termin realizacji zamówienia: 14.12.2009 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)oraz którzy:

 • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wstawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • przedstawią oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
 • przedłożą Formularz cenowy

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 04.11.2009r. pod numerem 196677-2009

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

Opracowała: Edyta Majewska, inspektor BZ, tel. 94 35 51 581


Pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2009 r. - zestaw pierwszy

205 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

315 KBPobierz

Opis

171 KBPobierz

Umowa - projekt

69 KBPobierz