Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), w związku z Uchwałą Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
zawiadamiam o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Zgodnie z § 3 pkt 8 ww. Regulaminu, jeżeli liczba wyłonionych Członków Komitetu jest mniejsza od minimalnej wartości określonej w § 2 ust. 1, przeprowadza się uzupełniającą procedurę naboru. Prezydent Miasta Kołobrzeg prowadzi nabory uzupełniające do czasu obsadzenia minimalnej liczby Członków Komitetu.

Obwieszczenie

690 KBPobierz na dyskPodgląd pliku