Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

07.01.2010 r. - dostawa i montaż mebli w ramach realizacji zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa

29 grudnia 2009
BZ.II.341-0/2/27/09

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostawa i montaż mebli w ramach realizacji zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS) pok. nr 21, tel. (094) 35-51-604 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Julia Tarnawczyk - Podinspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg. Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż mebli do Szkoły Podstawowej nr 6, w tym: krzesła uczniowskie, stoliki uczniowskie, biurka, tablice szkolne, szafki, meble na wymiar do kuchni, Sali językowej i pokoju nauczycielskiego, wyposażenie Sali dla sześciolatków, dywany, ławki szatniowe, wieszaki, wieszaki dwustronne wolnostojące, kosze na śmieci, pojemniki na papier, dozowniki do mydła, suszarka elektryczna, godła, wózki do sprzątania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 07.01.2010r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 07.01.2010r. o godz.10:00

  • Kod CPV -39.16.00.00-1, 39.29.21.00-6, 34.91.11.00-7, 19.52.00.00-7, 39.53.10.00-3, 39.13.60.00-4.
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.02.2010r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) oraz, którzy:

  • przedłożą Formularz Ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ
  • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  • przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  • wykażą się polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • przedłożą Formularz Cenowy na załączniku nr 3 do SIWZ

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 29.12.2009 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 254283 - 2009


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

185 KBPobierz

Umowa - projekt

74 KBPobierz

Formularz cenowy

461 KBPobierz