Protokół Nr 39 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 10.11.2022 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas - Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 38 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 28.10.2022 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z Informacją o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na zadanie: Realizacja 2 projektów z budżetu obywatelskiego tj. "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej", "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego "Maja" przy ulicy Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia" oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową - dotyczy cz. 1, cz. 2 oraz cz. 3.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, części działki numer 21/2 położonej w obrębie 12 przy ul. Jagiellońskiej w Kołobrzegu i poleciła skierować pod obrady Rady Miasta.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości.
  3. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferentów I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego. Wyraziła zgodę na ogłoszenie II przetargu nieograniczonego bez obniżania ceny wywoławczej.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 9 lat części działek o numerach: 248/3 i 248/4 obręb 11, o łącznej powierzchni 300,5m2, położonych przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.
  5. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na lokalizacje dla pojazdów elektrycznych typu meleks proponowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
  6. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na użyczenie części gruntów w pasach drogowych ulic gminnych w celu utrzymania i konserwacji tablic ledowych z informacją pasażerską.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wybudowanie miejsc parkingowych włącznie z wjazdem.
 5. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność oraz Działu 926 - Kultura Fizyczna, Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad współorganizacji zadań własnych w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych, w których Miasto Kołobrzeg jest partnerem ( współorganizatorem ).
 6. Sprawy WPiO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekty uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
 7. Sprawy WZK
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.
 8. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej w konkursie "Wolontariusz Roku 2022".