Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

19.03.2010 r. - zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

11 marca 2010
BZ-3410-4.II-6/10

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Komunalnym pok. nr 9 Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094) 35-51-509 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Roman Buszac - Inspektor Wydziału Komunalnego, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę energii elektrycznej do punktów zasilania oświetlenia będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg rozmieszczonego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg oraz do budynków administracyjnych i obiektów małej architektury, tj.: 1. Dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg standardowego profilu zużycia do włączania i wyłączania oświetlenia, o łącznym rocznym czasie dostarczania energii elektrycznej w wysokości 4 000 godz./rok. Średnie dobowe zapotrzebowanie ok. 1,45 MWh. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy w taryfie C12b - 544,1 MWh. Moc umowna 216,7kW, moc zainstalowanych źródeł światła 170,5 kW. 2. Energia elektryczna do budynków administracyjnych dostarczana wg standardowego profilu zużycia. Szacunkowa ilość energii dla budynków administracyjnych wynosi: w taryfie C21 - 105 000 kWh (+/- 10%), w taryfie C11 - 110 000 kWh (+/- 10%), o łącznym rocznym czasie dostarczania energii elektrycznej w wysokości ok. 2200 godzin. Energia elektryczna w szacunkowej ilości 59 500 kWh (+/- 10%) do obiektów małej architektury tj. dwóch fontann i jednej kaskady wodnej dostarczana w okresie od 20 kwietnia do 15 listopada. W okresie od czerwca do końca sierpnia pobór energii elektrycznej w godzinach od 8:30 do 24:00. W pozostałym okresie od 8:30 do 22:00, o łącznym rocznym czasie dostarczania energii elektrycznej w wysokości ok. 2000 godzin. W przypadku fontann dodatkowo od zmierzchu do wyłączenia fontann włączane jest oświetlenie o łącznej dla obu fontann mocy 5,5 kW wg standardowego profilu zużycia dla oświetlenia ulicznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 19.03.2010r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 19.03.2010r. o godz.10:00

  • Kod CPV - 09.31.00.00-5
  • Termin realizacji zamówienia: 31.03.2011 r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) oraz którzy:

  • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • przedłożą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub inny dokument uprawniający
  • przedłożą Formularz Ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.03.2010r. pod numerem 67586-2010

Sekretarz Miasta
Ewa Pełechata

Opracowała: Marta Łukaszewicz
inspektor BZ, tel. (094) 35 51 581


16.03.2010 r. - pytania i odpowiedzi (zestaw drugi)

75 KBPobierz

16.03.2010 r. - pytania i odpowiedzi (zestaw pierwszy)

76 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

201 KBPobierz na dysk