Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

16.03.2010 r. - Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu - dostawa sprzętu do obsługi boisk

3 marca 2010
BZ.II.341-0/2/28/09

OGŁOSZENIE
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu - dostawa sprzętu do obsługi boisk

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS) pok. nr 21, tel. (094) 35-51-542 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Andrzej Rypina - Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg. Koszt specyfikacji wynosi 5 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w dwóch terminach sprzętu ruchomego do obsługi nawierzchni boisk naturalnych i sztucznych obiektu „Regionalne Centrum Sportu zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego Kołobrzegu”. Zakres dostawy w I terminie do 07.05.2010r.: ciągnik na nawierzchnie, pług do odśnieżania, zamiatarka trawnikowa do wykorków po areacji, wielofunkcyjna szczotka do nawierzchni naturalnych i sztucznych, piaskarka samozaładowcza. Zakres dostawy w II terminie do 06.12.2010r.: urządzenie do głębokiej aeracji, pojazd elektryczny typu Melex - model ambulans, zgrzebło do wertykulacji, wózek do malowania linii na boiskach sportowych, urządzenie wielofunkcyjne do zasiewu z opcjonalnym osprzętem dodatkowym, przyczepka towarowa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 16.03.2010r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 16.03.2010r. o godz.10:00

 • Kod CPV - 42.90.00.00-5
 • Termin realizacji zamówienia: 06.12.2010 r.
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) oraz, którzy:

 • przedłożą Formularz Ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ
 • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2b)
 • przedłożą Formularz Cenowy na załączniku nr 3 do SIWZ
 • przedłożą dowód wniesienia wadium
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • wykażą się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 03.03.2010 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 57496 - 2010

Zastępca Prezydenta
Tomasz Tamborski


Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia - 15.03.2010 r.

77 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi (zestaw pierwszy) - 03.03.2010 r.

79 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia!!!

464 KBPobierz

Opis

195 KBPobierz

Umowa

202 KBPobierz

Załączniki

331 KBPobierz