Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

27.10.2010 r. - montaż bariery trawnikowej oraz stylowych pojemników na odpady na terenie Parku 18 Marca

19 października 2010
BZ- 3410-4.I-32/10

OGŁOSZENIE
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony na:
montaż bariery trawnikowej oraz stylowych pojemników na odpady na terenie Parku 18 Marca w Kołobrzegu

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 35 51 539 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Aleksandra Stecka Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg tel. (94) 35 51 539, e-mail: a.stecka@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 7,50 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta Kołobrzeg lub przelewem na konto PKO BP S.A. o/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy elementów małej architektury wraz z ich montażem na terenie Parku 18 Marca w Kołobrzegu. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części: Część I montaż bariery trawnikowej - grafitowej, stalowo-żeliwnej, której łączna długość wyniesie około 414 mb; Część II montaż 40 sztuk stylowych pojemników na odpady. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części:2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 27.10.2010 r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 27.10.2010 r. o godz.10:00

 • Kod CPV – 34.92.84.00-2
 • Termin realizacji zamówienia: Część I: do 20.12.2001r.; Część II: do 20.12.2001 r. Termin związania ofertą – 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz, którzy:

 • Przedłożą wypełniony i podpisany formularz ofertowy, ze wskazaniem, które zadanie obejmuje oferta
 • Przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy;
 • Przedłożą oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Przedłożą oświadczenia Wykonawcy:
  1. że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Uwaga. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy;
 • Przedłożą wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zatrudnienie minimum 3 osób wraz z oświadczeniem dla przynajmniej 1 osoby, która z ramienia Wykonawcy będzie nadzorować i odpowiadać za realizację przedmiotu zamówienia, potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. w ograniczonym zakresie lub inżynierii ogrodnictwa;
 • Przedłożą wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; Wykonawca wykaże minimum jedną dostawę w zakresie wykonania małej architektury o wartości minimum 50 000,00 zł PLN (brutto), w przypadku zainteresowania wykonaniem części 1 oraz minimum jedną dostawę w zakresie dostawy pojemników na odpady o wartości minimum 15 000,00 zł PLN (brutto), w przypadku zainteresowania wykonaniem części 2;
 • Przedłożą oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę z uprawnionym podmiotem na przyjęcie i transport odpadów pochodzących z realizacji zamówienia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.10.2010 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 335726 - 2010

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

Opracowała: mgr Edyta Majewska
inspektor BZ, tel. (94) 35 51 581


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

204 KBPobierz

Umowa - projekt

70 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

61 KBPobierz

Załącznik

1.1 MBPobierz na dysk