Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

27.01.2010 r. - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania: rozbudowa SP Nr 6

19 stycznia 2010
BZ-3410-2.II-1/10

OGŁOSZENIE
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS) pok. nr 21, tel. (094) 35-51-604 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Julia Tarnawczyk - Podinspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg. Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiot zamówienia obejmuje: zestaw komputerowy - 25szt., komputer przenośny - 20szt., serwer - 1szt., projektor - 1szt., tablica interaktywna - 1szt., tablica mobilna - 2szt., oprogramowanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 27.01.2010r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 27.01.2010r. o godz.10:00

 • Kod CPV - 30.20.00.00-1, 72.51.10.00-0, 30.21.31.00-6, 48.82.00.00-2, 38.65.21.00-1
 • Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy
 • Termin związania ofertą - 30 dni
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) oraz, którzy:

 • przedłożą Formularz Ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ
 • przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 • wykażą się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • przedłożą Formularz Cenowy
 • przedłożą dokumenty potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wymagane jest potwierdzenie należytego wykonania zadania odpowiednimi dokumentami
 • przedłożą aktualny dokument potwierdzający, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym, posiadają certyfikaty jakości ISO 9001:2000 producenta komputera oraz ISO 14001 (dotyczy specyfikacji technicznej dla pozycji 1-3)
 • przedłożą deklarację zgodności wystawioną przez producenta oferowanego sprzętu, która jest podstawą oznaczenia tegoż sprzętu znakiem CE,(dotyczy specyfikacji technicznej dla pozycji 1,2,3,), certyfikat ENERGY STAR, ETAPE GOLD (dotyczy specyfikacji technicznej dla pozycji 1)

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.01.2010 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 12127 - 2010


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

338 KBPobierz

Umowa

79 KBPobierz