Realizacja budżetu - rok 2007

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


ZARZĄDZENIE Nr 43/2008
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2007 rok" - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 1. Dochody ogółem:
  • plan - 153 743 894,79 zł | wykonanie - 152 797 709,27 zł
   w tym: zadania zlecone
  • plan - 10 629 243,79 zł | wykonanie - 9 976 696,56 zł
 2. Wydatki ogółem:
  • plan - 162 047 807,79 zł | wykonanie - 138 520 176,06 zł
   w tym: zadania zlecone
  • plan - 10 629 243,79 zł | wykonanie - 9 976 696,56 zł

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wykonanie_budzetu_2007.zip

1.1 MBPobierzPodgląd pliku