Realizacja budżetu - rok 2008

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


ZARZĄDZENIE Nr 40/2009
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2008 rok" - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

PLAN WYKONANIE

  1. Dochody ogółem PLAN - 155 097 258,63 zł | WYKONANIE - 157 424 011,98 zł
    w tym: zadania zlecone PLAN - 10 161 085,33 zł | WYKONANIE - 9 355 294,28 zł
  2. Wydatki ogółem PLAN - 149 593 946,96 zł | WYKONANIE - 141 189 492,59 zł
    w tym: zadania zlecone PLAN - 10 161 085,33 zł | WYKONANIE - 9 355 294,28 zł

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Janusz GromekPełna treść dokumentu - załączniki

1.0 MBPobierzPodgląd pliku