Do zadań Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości należy:

 1. badanie i analizowanie sektora przedsiębiorczości oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 2. realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków pomocowych w obszarze przedsiębiorczości,
 3. koordynowanie współdziałania Miasta z inwestorami krajowymi i zagranicznymi w ramach Kompleksowej Obsługi Inwestora,
 4. przygotowanie i organizacja spotkań z przedsiębiorcami,
 5. monitorowanie na rzecz obsługiwanych przedsiębiorców przebiegu procesu administracyjnego,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie obsługi przedsiębiorców,
 7. przygotowywanie prezentacji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,
 8. współpraca z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami mającymi na celu rozwój gospodarczy oraz działającymi na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Mieście,
 9. obsługa prac Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie,
 10. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju gospodarczego,
 11. redagowanie stron o tematyce biznesowej w ramach internetowego serwisu Miasta,
 12. analizowanie potrzeb rynku pracy pod względem zapotrzebowania na kierunki kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych oraz kursów zawodowych dających możliwość przekwalifikowywania się osobom dorosłym,
 13. diagnozowanie potrzeb i zainteresowań nowymi formami kształcenia wśród osób dorosłych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 14. koordynowanie i nadzór nad inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości,
 15. identyfikowanie, definiowanie celów, priorytetów i grup docelowych w obszarze promocji gospodarczej Miasta,
 16. podejmowanie we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu działań marketingowych mających na celu promocję gospodarczą Miasta,
 17. współpraca z organizacjami przedsiębiorców w zakresie realizacji imprez o charakterze promocyjno - gospodarczym,
 18. koordynowanie organizacji wydarzeń służących promocji gospodarczej mających miejsce na terenie Miasta,
 19. realizacja promocji gospodarczej Miasta poprzez elektroniczne media społecznościowe,
 20. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gospodarczej Miasta, realizacja zadań z zakresu promocji gospodarczej Miasta, w tym udział w targach i misjach gospodarczych oraz dystrybucja materiałów promocyjnych o charakterze gospodarczym.