Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Komórka odpowiedzialna: Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A p. 205 78-100 Kołobrzeg.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. osoby fizyczne;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  • Wydział Spraw Społecznych tel. 94 713 61 57, 94 713 6151

Uwagi:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

W przypadku, gdy lokal nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dziećmi, prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Prezydent Miasta Kołobrzeg  odmawia dokonania wpisu do wykazu w przypadku, gdy podmiot występujący o wpis nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych podczas wizytacji w lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Kołobrzeg pod adresem http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=130577

Wniosek o wpis do wykazu składa się na portalu empatia.mrpips.gov.pl na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania do wykazu w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

Opłaty:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).

Wymagane wnioski i dokumenty:

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/