INFORMACJA O REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Kołobrzeg, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Kołobrzeg:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 - 100 Kołobrzeg.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 8. Wnioski o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: jak załatwić sprawę w UM – KARTY USŁUG – Wydział Edukacji Kultury i Sportu.