Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie Zarządzenia nr 44/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza do składania ofert w zakresie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią.

Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie www.witkac.pl w terminie do 5 maja 2021 r. do godz. 15:30.

Poradnictwo psychologiczne w związku z COVID-19

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informujemy o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert „Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią, realizowane w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19” w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku