Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PODJĘTE UCHWAŁY

Wykaz głosowań

7.9 MBPobierzPodgląd pliku

Wszystkie uchwały spakowane do jednego pliku

54 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/470/21 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kołobrzeskiemu.

143 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/471/21 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na dofinansowanie zakupu samochodu.

146 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/472/21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/473/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044.

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/474/21 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej.

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/475/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark Wschodni” oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4.

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/476/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.

119 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/477/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską a Koszalińską.

17.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/478/21 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg.

29 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/479/21 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/480/21 w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzanie.

249 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/481/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3.

209 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/482/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/483/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.

297 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/484/21 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat zabudowanych działek położonych przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu.

317 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/485/21 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

137 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/486/21 w sprawie uchylenia uchwały w części dotyczącej nadania nazwy ulicy Kopenhaskiej w Kołobrzegu.

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/487/21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 229/16 obr. 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/488/21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 4/376 obr. 8 położonej w Kołobrzegu przy ul. Ostrobramskiej.

771 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/489/21 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działek gruntu nr 32/1, 31/1, 31/2 obręb 6 miasta Kołobrzeg.

500 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/490/21 w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg.

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/491/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/492/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg.

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/493/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/494/21 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosków mieszkańca.

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/495/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostepnienie informacji publicznej.

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/496/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/497/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 8 marca 2021 r. dotyczącej rozpoczęcia procedury planistycznej.

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/498/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/499/21 w sprawie przyjęcia apelu o korektę Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w celu umożliwienia pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych zaszczepienia się na etapie pierwszym.

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/500/21 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej decyzji administracyjnych w sprawie wycinki drzew w 2018 roku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

147 KBPobierz na dyskPodgląd pliku