Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

 

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Absolwentka:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - nauczanie początkowe;
 • Uniwersytetu Szczecińskiego - studia podyplomowe logopedia;
 • Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej - studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie;
 • Uniwersytetu Gdańskiego - studia podyplomowe neurologopedia;
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - studia podyplomowe zarządzanie i marketing w służbie zdrowia.

Doświadczenie zawodowe:

 • 17 lat pracy w zawodzie nauczycielki;
 • W latach 2007-2010 dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołobrzegu;
 • Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg, mając w swoich kompetencjach sprawy społeczne, oświatę, sport, kulturę i promocję miasta.;
 • Od grudnia 2011 do listopada 2018 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej:

 • Od grudnia 2011 do listopada 2018 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 • Od stycznia 2010 do grudnia 2011 - Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
 • W 2008 roku założyła Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka";
 • Członek Ruchu Olimpiad Specjalnych;
 • Członek Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu;
 • Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

ZADANIA PREZYDENTA MIASTA

 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  2. kierowanie Urzędem,
  3. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  7. ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  8. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  10. dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  11. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  12. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  14. pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników w stosunku do spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
  15. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  16. nadzór nad planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji miejskich,
  17. współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  18. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  19. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  20. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
  21. pełnienie funkcji szefa miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  22. pełnienie funkcji administratora danych,
  23. realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 3. Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych;
  2. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień;
  3. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta;
  4. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach;
  5. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych;
  6. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z radami osiedli i budżetu obywatelskiego;
  7. Inspektorem Ochrony Danych;
  8. Administratorem Systemów Informatycznych;
  9. Biurem Audytu i Kontroli;
  10. Biurem Prezydenta;
  11. Biurem Prawnym;
  12. Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków
  13. Wydziałem Urbanistyki i Architektury;
  14. Urzędem Stanu Cywilnego;
  15. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego;
  16. Strażą Miejską.
 4. Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.